جواب بازی جدولانه 925 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 925 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 925

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

اثر گراهام گرین -> مرددهم

اثر گراهام گرین در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نهاد و سرشت -> ذات
در پایان -> دستاخر
خوب‌تر -> بهتر
رود مهم آسیای جنوبی -> سالوین
قطور -> ستبر
حیوان مفید -> گاو
خداوند -> یزدان
اثر برتراند راسل -> مرجعقدرتوفرد
گرفتن چیزی -> دریافت
نابود ساختن -> انهدام
کارگاه هنرمندان -> اتلیه
دستگاه برشته‌کن -> تستر
گیره جراحی -> پنس
عضو پرنده -> بال
موج -> خیزاب
بخش، پاره -> جزو
موی پیچیده -> جعد
متصدی کتابخانه -> کتابدار
خرده ریز -> خرتوپرت
تمدنی باستانی -> اکد
نام پسرانه -> وحید
نرم، روان -> لین
بی‌ریا و صمیمی -> مخلص
سنگدل -> قاسی
گردیدن -> شدن
اثر احمد محمود -> زمینسوخته
اصیل -> بااصلونسب
ناروا -> حرام
جسمی سفید در تهیه صابون -> پتاس
تار عنکبوت -> کرو
لاک‌پشت -> باخه
نوعی لباس بلند مردانه -> قبا
روبروی -> متقابل
پشیمانی -> ندم
قلعه کوچک -> ارگ
رونوشت -> کپی
برهنه -> ورت
عمل کردن، اجرا کردن -> صورتدادن
نفرین و دشنام -> لعنت
نوعی بیماری عفونی مسری -> وبا
بندها -> مفاصل
جوانمرد -> راد
شایسته -> روا
شوم -> بدیمن
مشغول -> سرگرم

مشغول در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بازیچه -> لعبت
وجود دارد -> است
صاحب -> خداوند
نوعی سبک موسیقی -> سنتی
گریه و زاری کردن -> نالیدن
همسر کنت -> کنتس
انگل -> طفیلی
شکم -> بطن
فتوگرافر -> عکاس
فلزی است قابل تورق -> قلع
قدیمی -> کهن
پایان -> اخر
همگی -> یکایک
دخالت -> مداخله
از نام های زنانه -> نسرین