جواب تمام مراحل بازی سلطان قلب ها،حل مراحل سلطان قلب ها،پاسخ بازی سلطان قلب ها،پاسخ سوالات بازی سلطان قلب ها،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی سلطان قلب ها،سلطان قلب ها

جواب تمام مراحل بازی سلطان قلب ها،حل مراحل سلطان قلب ها،پاسخ بازی سلطان قلب ها،پاسخ سوالات بازی سلطان قلب ها،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی سلطان قلب ها،سلطان قلب ها

جواب کامل بازی سلطان قلب ها - jadvalbaz.blog.irجواب کامل بازی سلطان قلب ها


"پاسخ بازی سلطان قلب ها" فصل یک

1. دود، ذات، پاک، باد، برف
2. پول، چاق، پدر، تاج، دست
3. پشه، جلد، عسل، پله، خون
4. تاب، ترس، پست، راز، تیر
5. بهار، جدا، باک، برق، جوش
6. برج، چشم، خبر، جنگ، دام
7. پیچ، زشت، ماهی، جشن، سطل
8. بوم، ظرف، لزج، سپر، جفت
9. علف، بنا، فنر، حلق، موش
10. مصر، برگ، دیگ، پشم، سایه