جواب تمام مراحل بازی سلطان قلب ها،حل مراحل سلطان قلب ها،پاسخ بازی سلطان قلب ها،پاسخ سوالات بازی سلطان قلب ها،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی سلطان قلب ها،سلطان قلب ها

جواب تمام مراحل بازی سلطان قلب ها،حل مراحل سلطان قلب ها،پاسخ بازی سلطان قلب ها،پاسخ سوالات بازی سلطان قلب ها،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی سلطان قلب ها،سلطان قلب ها

جواب کامل بازی سلطان قلب ها - jadvalbaz.blog.irجواب کامل بازی سلطان قلب ها


"پاسخ بازی سلطان قلب ها" فصل 11

1. پارکت، فروغ، خشنود، لعاب، چاشنی
2. سعدی، تابوت، وخیم، صفحه، ریاضی
3. قلعه، شرایط، اراک، وثیقه، مرکز
4. جهرم، ناحیه، خورشید، مکه، هواکش
5. تالش، نظریه، اهرم، چنار، قاعده
6. درود، گستاخ، زرین، فردوس، سپید
7. ویترین، چرتکه، تلسکوپ، ازگیل، پسته
8. بابل، پلکان، فردوس، فلات، دلربا
9. پرستار، گزارش، رتیل، گراز، لوازم
10. مهیا، خزان، واکنش، مثبت، نیرنگ
11. هلند، قیسی، نطنز، زرشک، سرخس
12. کلافه، هنرجو، لکنت، حاشیه، تحسین
13. رباط، سریال، گواش، صابون، ساوه
14. کدخدا، زاغه، قبیله، حافظ، عنبر
15. فرعون، رفوگر، نعلبکی، کویت، مقنعه
16. لجباز، هویج، نقاله، متورم، عقاب
17. وزارت، مذهب، هیجان، میگو، رستم
18. کرگدن، زعفران، شیپور، گیسو، طراحی
19. غزال، عیار، سرویس، سمباده، نیشکر
20. عاطفه، فندق، لوله، افعی، جلبک