جواب تمام مراحل بازی سلطان قلب ها،حل مراحل سلطان قلب ها،پاسخ بازی سلطان قلب ها،پاسخ سوالات بازی سلطان قلب ها،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی سلطان قلب ها،سلطان قلب ها

جواب تمام مراحل بازی سلطان قلب ها،حل مراحل سلطان قلب ها،پاسخ بازی سلطان قلب ها،پاسخ سوالات بازی سلطان قلب ها،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی سلطان قلب ها،سلطان قلب ها

جواب کامل بازی سلطان قلب ها - jadvalbaz.blog.irجواب کامل بازی سلطان قلب ها


"پاسخ بازی سلطان قلب ها" فصل دو

1. کاخ، شراب، بتن، پارو، ذهن
2. خنده، بچه، خارج، ریگ، قرص
3. ضعیف، ظهر، مداد، شیب، جذب
4. ضبط، دوام، غصه، مانع، نعل
5. حمله، رژه، طفل، سرشت، چاپ
6. جغد، معما، چنگ، رسم، عصا
7. کسوت، بدل، توهم، کباده، کهیر
8. حنا، کافه، تلخ، عجول، خزه
9. نارس، اتو، چکش، صلح، غلیظ
10. اهک، هندل، چشمک، نبض، مشکی
11. خشت، مجلل، شغل، هژبر، خیس
12. ذوب، چرخ، تپه، شکوه، تبانی
13. پرچم، چلو، بافت، تیغ، نساج
14. شوفر، صادق، نفت، قدیم، عرق
15. اهنگ، خسرو، غریو، چتر، پشیز
16. بوف، گناه، کلوخ، موشک، بغل
17. هنوز، حذف، عریض، دبش، بخیل
18. شخم، شگون، طمع، تبرک، ذوق
19. تمبر، ژرف، قماش، افیون، رذل
20. دفن، دکه، طناز، هسته، مهیب