جواب تمام مراحل بازی سلطان قلب ها،حل مراحل سلطان قلب ها،پاسخ بازی سلطان قلب ها،پاسخ سوالات بازی سلطان قلب ها،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی سلطان قلب ها،سلطان قلب ها

جواب تمام مراحل بازی سلطان قلب ها،حل مراحل سلطان قلب ها،پاسخ بازی سلطان قلب ها،پاسخ سوالات بازی سلطان قلب ها،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی سلطان قلب ها،سلطان قلب ها

جواب کامل بازی سلطان قلب ها - jadvalbaz.blog.irجواب کامل بازی سلطان قلب ها


"پاسخ بازی سلطان قلب ها" فصل 3

1. جیغ، ناخن، یکتا، گدا، ادرس
2. فرش، همگن، پاکت، تلنگر، زنده
3. گشاد، قفل، وکیل، کسوف، وبا
4. پلاک، اذین، جمع، بنچاق، جنگل
5. اکنه، شاغل، نخل، گران، مرهم
6. هدف، پوست، گرز، اغوش، جمله
7. یوان، طحال، متر، وراج، هیزم
8. پیشه، مهر، براق، وهم، دلمه
9. اذرخش، ساحل، غریب، شفا، کشتی
10. وزیر، عبوس، نوک، فارغ، امپر، کاور
11. برنج، دمکش، سلاخ، درفش، صیقل
12. درون، شاهد، فدا، صدمه، چنبره
13. گاری، مطب، همسر، قصه، لشکر
14. سحر، یزد، فاسد، هاون، صنعت
15. لگد، سنگر، هیولا، دنیا، ریواس
16. خفاش، مژه، تقلب، وقت، بطری
17. هفت، اسیب، یقه، شیراز، طغرل
18. قاره، نقل، لاغر، زهتاب، صاحب
19. گرم، ناف، طبقه، رویا، ایل
20. سبیل، دوزخ، گواتر، گیاه، ویژه