جواب تمام مراحل بازی سلطان قلب ها،حل مراحل سلطان قلب ها،پاسخ بازی سلطان قلب ها،پاسخ سوالات بازی سلطان قلب ها،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی سلطان قلب ها،سلطان قلب ها

جواب تمام مراحل بازی سلطان قلب ها،حل مراحل سلطان قلب ها،پاسخ بازی سلطان قلب ها،پاسخ سوالات بازی سلطان قلب ها،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی سلطان قلب ها،سلطان قلب ها

جواب کامل بازی سلطان قلب ها - jadvalbaz.blog.irجواب کامل بازی سلطان قلب ها


"پاسخ بازی سلطان قلب ها" فصل 4

1. واگن، پارس، خسته، پخش، سپاه
2. سرعت، رنج، زغال، چکامه، چاره
3. ذره، ثروت، زخم، بلور، ارزش
4. طنز، داخل، جگر، قاضی، لیمو
5. سبک، مکان، اتریش، واژه، زلف
6. عادت، صمغ، قوطی، وزغ، یونس
7. سخت، حیاط، سمندر، یوگا، تنگستن
8. پیدا، غده، اغلب، ژله، ارزو
9. تعصب، سنگال، روغن، دعا، خاور
10. شکاف، زاغ، عقرب، حفظ، گربه
11. مجلس، اویز، واشر، وصال، ناقص
12. سرو، پاره، یونجه، شکر، جلگه
13. خرما، پکر، دبیر، برزخ، اتیوپی
14. زیره، ساغر، روح، شغال، کلید
15. خشک، گیوه، دمبل، ادکلن، کنگو
16. عضو، تهران، افسر، چرب، بوکس
17. تمشک، ولرم، جهان، عرض، زمین
18. پلک، چمن، یورش، طبخ، واضح
19. غلط، عرشه، خنک، شلیک، همایش
20. طلاق، کلاس، نژاد، بشکه، غنچه