جواب تمام مراحل بازی سلطان قلب ها،حل مراحل سلطان قلب ها،پاسخ بازی سلطان قلب ها،پاسخ سوالات بازی سلطان قلب ها،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی سلطان قلب ها،سلطان قلب ها

جواب تمام مراحل بازی سلطان قلب ها،حل مراحل سلطان قلب ها،پاسخ بازی سلطان قلب ها،پاسخ سوالات بازی سلطان قلب ها،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی سلطان قلب ها،سلطان قلب ها

جواب کامل بازی سلطان قلب ها - jadvalbaz.blog.irجواب کامل بازی سلطان قلب ها


"پاسخ بازی سلطان قلب ها" فصل ششم

1. تبر، موتور، طلوع، نقطه، جرم
2. سواد، زمان، یونان، دماغ، حسرت
3. توان، ارتش، خرس، سرفه، عراق
4. نیزه، واژگون، کلاه، گروه، شاطر
5. ردپا، علم، رسوا، خمره، وسیله
6. مفتول، جنین، ثابت، ارنج، اکنده
7. طرقه، نگاتیو، نقص، دلقک، ویتنام
8. گیس، صلاح، عجله، ساچمه، کساد
9. نخود، فضا، موفق، شایع، هند
10. طناب، امیب، خدمت، یشم، ثواب
11. اشوب، بلوغ، گریه، انجیر، کمان
12. بیوه، رونق، وقف، نامه، زیور
13. سوزن، گیج، دایه، حشره، جلسه
14. واپس، جرعه، الگو، تحمل، قرض
15. نیرو، مصرف، گردن، استثنا، عمده
16. بغرنج، شریک، افسون، زیرک، مگس
17. مروت، سرنخ، ثریا، ورق، بلند
18. ابرو، دروغ، نفع، ضربه، عطسه
19. فریب، دژخیم، نقشه، ژنده، منت
20. شانس، کبود، خروج، حساب، پذیرش