پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 604 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 604 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 604"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 پاکسازی قنات -> لایروبی
افقی 1 بازیگر هالیوودی فیلم آسمان وانیلی -> تامکروز
افقی 2 روز ازل -> الست
افقی 2 درد و رنج -> المدرد و رنج در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 قشلاق -> گرمسیرقشلاق در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 غروب کننده -> افل
افقی 3 از رودهای مرزی ایران -> اروندرود
افقی 3 بله روسی -> دا
افقی 4 پرستیدنی مشرکان -> بت
افقی 4 پوست دباغی شده -> چرم
افقی 4 بشر و انسان -> ادمی
افقی 4 حرف نوروزی -> سین
افقی 5 کاشتن نهال -> غرس
افقی 5 درخت سایه گستر -> افرا
افقی 5 ستیزه‌کار -> عنود
افقی 6 روکش روی سفال -> لعاب
افقی 6 سازنده ساختمان -> بنا
افقی 6 از حیوانات دریایی -> نهنگ
افقی 7 سال ترکی -> ییل
افقی 7 کشوری آفریقایی -> لسوتو
افقی 7 کلام معتبر -> نص
افقی 7 نام ترکی -> اد
افقی 8 آوازی در دستگاه شور -> ابوعطا
افقی 8 نویسنده دخترک کبریت فروش -> اندرسن
افقی 9 رودی در فرانسه -> رن
افقی 9 آن را از خانم‌ها نپرسید -> سن
افقی 9 از وسایل ارتباط جمعی -> رادیو
افقی 9 دوستان خاموش -> کتب
افقی 10 از گیاهان دارویی -> صعتر
افقی 10 صدای بم -> باس
افقی 10 نوعی گیاه -> پایا
افقی 11 جوانمردی -> مروت
افقی 11 پوشاننده -> ساتر
افقی 11 مرد قادر و توانا -> فیم
افقی 12 حسرت -> اسف
افقی 12 حریص -> مولع
افقی 12 برخورد -> تنش
افقی 12 حرارت و گرمی -> تف
افقی 13 به دنیا آوردن -> زا
افقی 13 فیلمی با بازی همفری بوگارت -> خوابابدی
افقی 13 پسوند شباهت -> وار
افقی 14 کثرت و فراوانی -> انبوهی
افقی 14 فارسی امروزی -> دری
افقی 14 از جزایر ژاپن -> هنشو
افقی 15 این جهان -> داردنیا
افقی 15 رودی در نزدیکی قصر شیرین -> کنگاکوش
عمودی 1 بی بند و بار -> لاابالی
عمودی 1 اثری از آرتور شنیتسلر -> رومازاد
عمودی 2 خو گرفتن -> الفت
عمودی 2 آشکار -> عیان
عمودی 2 هادی الکتریکی -> رسانا
عمودی 3 جناح لشکر -> یسل
عمودی 3 مسلط و پیروز -> غالب
عمودی 3 جامه پشمین -> صوف
عمودی 3 آغوش -> بر
عمودی 4 برهنه -> رت
عمودی 4 پرروغن -> چرب
عمودی 4 گشادگی -> وسعت
عمودی 4 از ضمایر مشترک -> خود
عمودی 5 رود مرزی -> ارس
عمودی 5 نفرین کردن -> لعنت
عمودی 5 توهین‌آمیز -> موهن
عمودی 6 ریز نمرات -> بارم
عمودی 6 گستردن -> بسط
عمودی 6 بدنامی -> رسوایی
عمودی 7 زرد انگلیسی -> یلو
عمودی 7 روشنایی‌ها -> انوار
عمودی 7 جزیره ایتالیایی -> الب
عمودی 8 یکدیگر را راندن و دور کردن -> منافات
عمودی 8 دوری کردن -> ابتعاد
عمودی 9 گردش کودکانه -> ددر
عمودی 9 اجبار و الزام -> وادار
عمودی 9 پارچه پشم شتر -> برک
عمودی 10 پذیرش سیاسی -> اگرمان
عمودی 10 بندری در فرانسه -> نیس
عمودی 10 دین‌داری -> تدین
عمودی 11 مدرسه قدیمی تهران -> مروی
عمودی 11 اهل شبه قاره -> هندو
عمودی 11 تکنیکی -> فنی
عمودی 12 گنجه لباس -> کمد
عمودی 12 جدول تناوبی را تشکیل می‌دهد -> عنصر
عمودی 12 جلو -> پیش
عمودی 12 علامت جمع فارسی -> ها
عمودی 13 خاک سفالگری -> رس
عمودی 13 بزرگش نشانه نزدن است -> سنگ
عمودی 13 از سیستم‌های پخش تلویزیون -> سکام
عمودی 13 میدانی در شهر تهران -> ونک
عمودی 14 وسیله پخش فیلم -> ویدیو
عمودی 14 پیشوند ضدیت -> انتی
عمودی 14 نوعی صندلی -> تاشو
عمودی 15 هرچیز آمیخته شده با طلا -> زراندود
عمودی 15 نام قدیم بابل -> بارفروش