راهنمای حل جدول کلمات کنایه

آموزش حل جدول،حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،راهنمای کلمات حل جدول،واژگان حل جدول،لغات مشکل در حل جدول،لغات جدولی،کلمات دو حرفی جدول

کنایه ازاطاعت کردن (گردن نهادن)
کنایه از آسمان (چرخ دولایی)
کنایه از ادب کردن (گوشمالی)
کنایه از استوار کردن (چهار میخه کردن)
کنایه از اوضاع قاروشمیش (شلم شوربا)
کنایه از  بدشانسی  (بزبیاری)

بقیه در ادامه مطلب


کنایه از بی حیا (چشم زاغ)
کنایه از بیکار بودن (غاز چراندن)
کنایه از پر حرف (روده دراز)
کنایه از تهدید کردن (شاخ و شانه کشیدن)
کنایه از جهان خاکی (ظلمت سرا)
کنایه از چاپلوسی (کاسه لیسی)
کنایه از حق ناشناس (نان کور)
کنایه از خسته شدن (بجان آمدن)
کنایه از خورشید (تشت آتش)
کنایه از خوش صحبت (شیرین زبان)
کنایه از زمان کوتاه (چشم بهم زدن)
کنایه از دیوانه (زنجیری)
کنایه از سرزنش کردن (چوب کاری)
کنایه از شخص برگزیده (گل سرسبد)
کنایه از شخص عبوس (آیینه دق)
کنایه از شخص مبهوت (هاج و واج مانده)
کنایه از صبح خیلی زود (خروس خوان)
کنایه از عقیم و نازا (اجاق کور)
کنایه از فتنه برانگیختن (آتش افروختن)
کنایه از فرد حریص (دندان گرد)
کنایه از فرومایه وپست (بی سر وپا)
کنایه از فریب در معامله (قالب کردن)
کنایه از قبر (تحت التراب)
کنایه از کارمند (پشت میز نشین)
کنایه از کوتاه قد (نیم وجبی)
کنایه از گناهکار (تردامن)
کنایه از محکم کردن (چهار میخه کردن)
کنایه از مردگان (اسیران خاک)