جواب بازی جدولانه 157  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 157 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آب بند:سرد
اثر احمد محمود:از مسافر تا تبخال
اثر علی محمد افغانی:شلغم میوه بهشته
اثر محمود دولت آبادی:وزیر یا میرحسنک
از حیوانات گله"بز
اشاره به نزدیک:این
با نظم  ترتیب:مرتب
بارد:سرد
بازداشتن:منع
بر خود واجب کردن چیزی:نذر  
بسیار زیبا و دلربا:فتان
به آخر رسیده:مختوم
بیهوشی:کما
پسوند افزایش:فزا
پناهگاه:ماوا
پهلوی هم چیده شده:خره
پیشوا:رهبر
پیشوای مذهبی زرتشتیان:مغ
ترعه:آبراهه
تنها:مفرد
توانایی:یاری
توجه داشتن:عنایت
تکرار حرف: م م
جعبه مخصوص شعبده بازان:شامورتی
چهره شطرنجی:رخ
حج فرعونی:هرم
حرف ندا:یا
خاشاک:خس
خدا و ایزد:بغ
خنده دار:فکاهی
دایره نورانی گرداگرد ماه:هلال
دردانه و بسیار عزیز:یکی یک دانه
درمان کردن:مداوا
دروغگو:کذاب
دیده شده:مشهود
رابطه پنهانی داشتن:سر و سر داشتن
رنگ جوانمردی:کرم
زیاده روی در تشریفات اداریککاغذ بازی
سرانجام:آخرالامر
سوغات:رهاورد
شیوه:استیل
ضمیر عربی:هو
طریقه:نحوه
عقاید:آرا
قاطر:استر
قربانگاه حاجیان:منا
قند پهلو:دیشلمه
گفتگوی اینترنتی:چت
مشتاق و علاقه مند:دلگرم
مکان:جا
مکیدن:مز
هریک از حالات موسیقی:ساز
همان آتش است:تش
وسیله سوراخ کردن:مته
کبوتر دشتی:یمام
کشور آسیایی:اندونزی
کنار:لبه
یار مرد:زن
یک و یک: ا ا