جواب بازی جدولانه انگلیسی 21 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه انگلیسی

     جواب بازی جدولانه انگلیسی مرحله 21 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه انگلیسی،جواب تمام مراحل بازی جدولانه انگلیسی،جواب مراحل جدولانه انگلیسی،جواب های جدولانه انگلیسی،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،پاسخ جدولانه انگلیسی،پاسخ سوالات بازی جدولانه انگلیسی،جواب بازی جدولانه انگلیسی مرحله،جواب بازی جدولانه انگلیسی

jadvalbaz.blog.ir

طبیعت:nature
موج:wave

موج در جدولانه انگلیسی - jadvalbaz.blog.ir
آهسته زدن:tap
حکومت کردن:rule
دویدن:run
غذا دادن:feed

غذا دادن در جدولانه انگلیسی - jadvalbaz.blog.ir
بستگی داشتن: depend
ارزش:value

jadvalbaz.blog.ir