جواب بازی جدولانه انگلیسی 22 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه انگلیسی

     جواب بازی جدولانه انگلیسی مرحله 22 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه انگلیسی،جواب تمام مراحل بازی جدولانه انگلیسی،جواب مراحل جدولانه انگلیسی،جواب های جدولانه انگلیسی،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،پاسخ جدولانه انگلیسی،پاسخ سوالات بازی جدولانه انگلیسی،جواب بازی جدولانه انگلیسی مرحله،جواب بازی جدولانه انگلیسی

jadvalbaz.blog.ir

سیب زمینی: potato
بیشتر:more
نوک:tip

نوک در جدولانه انگلیسی - jadvalbaz.blog.ir
داشن:have
چای:tea
طبقه بندی کردن:sort
تکرار کردن:repeat
رودخانه:river

رودخانه در جدولانه انگلیسی - jadvalbaz.blog.ir

jadvalbaz.blog.ir