جواب بازی جدولانه انگلیسی 25 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه انگلیسی

     جواب بازی جدولانه انگلیسی مرحله 25 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه انگلیسی 25

جدولانه انگلیسی،جواب تمام مراحل بازی جدولانه انگلیسی،جواب مراحل جدولانه انگلیسی،جواب های جدولانه انگلیسی،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،پاسخ جدولانه انگلیسی،پاسخ سوالات بازی جدولانه انگلیسی،جواب بازی جدولانه انگلیسی مرحله،جواب بازی جدولانه انگلیسی

jadvalbaz.blog.ir

 

منصفانه: fairly
فراغت،آسایش: ease
بیمار: ill

بیمار در جدولانه انگلیسی - jadvalbaz.blog.ir
محوطه: area
اجازه دادن: let
گونه،نوع: type
نقل کردن: relate

نقل کردن در جدولانه انگلیسی - jadvalbaz.blog.ir
خوابیدن: sleep

jadvalbaz.blog.ir