جواب بازی جدولانه انگلیسی 29 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه انگلیسی

     جواب بازی جدولانه انگلیسی مرحله 29 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه انگلیسی 29

جدولانه انگلیسی،جواب تمام مراحل بازی جدولانه انگلیسی،جواب مراحل جدولانه انگلیسی،جواب های جدولانه انگلیسی،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،پاسخ جدولانه انگلیسی،پاسخ سوالات بازی جدولانه انگلیسی،جواب بازی جدولانه انگلیسی مرحله،جواب بازی جدولانه انگلیسی

jadvalbaz.blog.ir

 

کم کردن: reduce
قهرمان: hero

قهرمان در جدولانه انگلیسی - jadvalbaz.blog.ir
موعد مقرر: due
صدمه زدن: hurt
ماشین: car
تکیه کردن:rely
شعر: poetry

شعر در جدولانه انگلیسی - jadvalbaz.blog.ir
روستایی: rural

jadvalbaz.blog.ir