جواب بازی جدولانه 150  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 150 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آزار دهنده:مزاحم
آسیب:آفت
از بند رسته:رها
از کنده بلند می شود:دود
الکلصنعتی:اتانول
امرود:مل
اندوهگین:آسی
بشر:انسان
بی بندوبار:ول
پر حرفی:ور  
پرنده آب سرد کن:سار
پشته:تل
تاریخ نگار:مورخ
ترازو بزرگ"قپان
تصدیق روسی:دا
چهارمین حرف یونانی:دلتا
حرف نازی ها:اس
حرف همراهی عرب:مع
حمام خودرو:کارواش
حیوان هندوستان:فیل
خوش آمدگویی عربکاهلا و سهلا
دامنه کوه:دمن
دستور:حکم
دل ها:قلوب
دوبین:اوچ
رفیع و مرتفع:عالی
زردپی:رباط
سازمان اطلاعات مرکزیامریکا:سیا
سرآغازکمبدا
سرشت:نهاد
سرورو آقا:سید
سقف فرو ریخته:آوار
سه یار هم قد: ا ا ا
سوراخی در کوه:غار
سوی و طرف:زی
صحنه نمایش:سن
طاقت:تاو
طرفکور
ظرف بنایی:استامبولی
عدد ورزشی:دو
فلز چهره:روی
فلز مادر:آهن
فیلمی از جوئل کوئل:وکیل هاد ساکر
فیلمی با بازی آنتونیو باندراس:نقاب زورو
فیلمی با بازی دیکپریو:الماس خونین
قورباغه:وک
گاز مرداب:متان
گریه با سوز و گداز:زار
گله گوسفند:رمه
گویا و پنداری:همانا
گیاه خاردار کوهستان:گون
متحیر ماندن:بهت
مخترع تلگراف:مرس
مخوفکوهمناک
معالجه:مداوا
منتشر کننده:ناشر
می دهند و رسوا می کنند:لو
میانه:اوسط
نابود کننده:ویرانگر
نفس چاق:هن
نوشتن:تحریر
نوعی نان:باگت
نیرو و قوت:قوه
همدم:انیس
هندبال داخل آب:واترپولو
واحدی در سطح:هکتار
وی:او
ویتامین جدولی:کا
کار آزموده:ورزیده
کرانه دریا:ساحل
کشور آفریقایی:چاد
کشور آسیای مرکزی:هندوراس
کلمه افسوس:واویلا
کوزه سفالی:سبو
کوشش:جهد
یار رامین:ویس