جواب بازی جدولانه 151  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 151 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آسوده و ساکت:آرام
آفریدگار:ایزد
اثر امین فقیری:پلنگ های کوهستان
اثر فهیمهخ رحیمی:پریا
اصطلاح سینمایی:پلان
اصفهان قدیم:جی
باری خرج کردن سر آن را شل می کنند:کیسه
بریدگی زخم:خراش
بزرگوارتر:امجد
بطن:شکم  
بی درنگ و فورا:در دم
بیگانه:اجنبی
پاداش و جزا:سزا
پایان:ختام
پاییز:خزان
تا حد توان:حتی المقدور
جهانی که در آنیم:دنیا
حمایت و امان:پناه
حیوان باوفا:سگ
خاموشی و سکوت:صمات
خرس آسمانی:دب
دانا و باشعور:فهمیده
درخت زبان گنجشک:ون
درنگ کردن:تانی
دست عرب:ید
دعا و ستایش:نیایش
دلیری و پردلی:جرات
رشد و بالیدگی:نمو
روزه:صیام
زبان بازی برای تبلیغ کالای خود:بازارگرمی
زخم زدن:جرح
سزاوار و شایسته:شایان
سیاست تسلط بر کشورها:امپریالیسم
سیب آن معروف است:لبنان
شل و نااستوار:لق
شهرنشینی:تمدن
صلح:سازش
عضو پر زور:بازو
فرشته:سروش
فصل برداشت گندم:درو
فصل سرد:زمستان
فلز مایع :جیوه
قابل رویت:مرئی
قطع دوستی با کسی:به هم زدن
قفل بازکن:کلید
قوی جثه:تناور
گاز مرداب:متان
لباس شنا:مایو
لقبی برای انسان:اشرف مخلوقات
لنگه بار:تا
مادر ترکی:آنا
من و تو:ما
مهارت بسیار داشتن در چیزی:تبحر
ناشنوا:کر
نقره:سیم
نوعی پنجره مشبک قدیمی:ارسی
نوعی موسیقی غربی:جاز
نیا:جد
هدف و مقصود:مرام
هم خوراک:هم کاسه
کار سرسری:سمبل
کشور آمریکای جنوبی:پرو