جواب بازی جدولانه 158  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 158 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آخر:تنها
آسودگی:رفاه
اثر اسماعیل فصیح:اسیر زمان
اثر جمال زاده:سرگذشت حاجی بابای اصفهانی
از روی دشمنی:خصمانه
از سازهای ضربی:دف
از فرشتگاه مغضوب خداوند:هاروت
اشاره به دور:آن
اندیشه ها:تدابیر
بخل:شح  
برگشتن از گناه:انابت
برنج با پوست:شلتوک
بریدن شاخه های زائد درخت:هرس
بی خبر:ناآگاه
پایتخت کرواسی:زاگرب
پرستاری:تیمار
پزشکان:اطبا
پسر هارون الرشید:مامون
پسین:مابعد
پیامبر:نبی
تازه شدن:تجدد
تجملی و زیبا:فانتزی
تصدیق انگلیسی:یس
تعجب خانمانه:وا
جای روییدن گیاه:منبت
جای سردسیر:ییلاق
جد:نیا
چه چیزی:چه
حرف انتخاب:یا
حرف همراهی:با
حصبه:تیفویید
خوش یمنی:شگون
خیزران:بامبو
خیس:تر
دریای عرب:یم
دستیار:معاون
دلجویی کردن:تفقد
روز نیست:شب
زینت و آرایش:زیور
ساختمان تازه ساخته شده:نوساز
سرشته شده:عجین
شایستگی و لیاقت:اهلیت
شهر خراسان جنوبی:طبس
شوخ و شیرین رفتار:شنگ
صاحب:ذی
طعم:مزه
عدل:داد
عوض کردن دو چیز با هم:مبادله
فراموشی:نسیان
فلز رسانا:مس
فیلمی با بازی پرویز پرستویی:روانی
قسمتی از پا:ران
ماتم:سوگ
مداد نوکی:اتود
مرکز مرکزی:اراک
مزاح و شوخی:هزل
نادم:پشیمان
نشانه مفعولی:را
هدیه  دیدن روی عروس:رونما
واحد پول چند کشور عربی:دینار
کشور آفریقایی:اریتره
یازده: ا ا
یکدنده:لج