جواب بازی جدولانه 168  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 168 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر علی محمد افغانی:همسفرها
از اجزای کله پاچه:بناگوش
از انواع کشتی:کوراش
از حبوبات:ماش
اسرار:رازها
اظمینان قلبی:یقین
امیدواری:رجا
ایجاد اختلاف و نزاع کردن:دو به هم زنی
ایستاده:برپا
بازتاب:پیامد  
بخیه درشت:کن
بذر نشده:بذ
برآمدگی روی پوست:تاول
به جانشینی:نیابتا
پارچه پنبه ای سفید:کرباس
پست:ناکس
پسوند شباهت:سا
پنداری:گویی
تالاب:مرداب
ترحم را بر می انگیزد:رقت انگیز
تنیسور اهل چک:توماس بردیچ
جشن و ضیافت:سور
چرانیدن:رعی
چین و شکن:یرا
حرف تعجب:وا
حل اختلاف با حکمیت بزرگترها:کدخدامنشی
خواب:کپه
دارای پتانسیل:بالقوه
دانای بی همتا:مزدا
دشنام دادن:سب
رفتار همراه با احتیاط:کجدار مریز
رو گرفت:کپی
روغن:گریس
روغن زیتون:زیت
سرها:رئوس
سیاهی میان چشم:مردمک
شاخه شاخه شدن و پراکندگی:انشعاب
شرای:می
شما بیگانه:یو
شهر باستانی ایرانی:شوش
شکاف و درز:شق
ظرف چای خوری:فنجان
عاشق و آرزومند شدن:هوایی شدن
عروس ترک:گلین
فداکار:از جان گذشته
فلز سنگین:سرب
فیلم هندی اسکار گرفته:میلیونر زاغه نشین
فیلمی با بازی احمد نجفی:سگ کشی
قفل بازکن:کلید
گاز سمی:کلر
مفصل دست و پا:مچ
نامی برای زندان:ندامتگاه
نهایت:آخر
هدیه دادن:اهدا
واحد سطح:آر
وای به روزی که بگندد :نمک
کشور آفریقایی:اتیوپی
کشور عربی:کویت
کوزه سفالی:سبو
یدکی:زاپاس