جواب بازی جدولانه 198  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 198 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آب فروش:سقا
آخرین رمق:نا
آلیاژ آهن و قلع:حلبی

آلیاژ آهن و قلع در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آینده:آتی
ابر زمینی:مه
اتحادیه هواپیمایی:یاتا
اختراع آلن ویلسون آمریکایی:چرخ خیاطی تکمیل شده
از حبوب کم مصرف:ماش
از درختان بدون میوه:چنار
از سبزی های خوراکی:تربچه نقلی  
از ماه های قمری:شوال
از نژادهای آسیایی:ازبک
اقبال:بخت
ایثارگری و وفاداری:جانبازی
ایستایی و رکود:سکون
باهوش:داهی
بخت آزمای و قرعه کشی:لاتاری
بد یمن:شوم
بدی و فتنه:شر
برگ برنده:آس
برگه تبلیغاتی:تراکت
بندبازی:آکروباسی
بندری در اوکراین:یالتا
بوستان شهری:پارک
بولتن:خبرنامه
بی حال:کسل
پایتخت قلفسه:آتن
پرنده تنها:قو
پنهان و مخفی:پوشیده
پنهان کننده:ستار
پیدا کردن:یافتن
پیروان پیامبران:امم
تازگی:نوی
تمشک:تلو
تنها:تک
تکه گل خشک شده:کلوخ

تکه گل خشک شده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
جانور قطبی:خرس
چاپلوس و شارلاتان:زبان باز
چارپای باربر:ستور
حرکت پاندولی:نوسان
خانه شعری:بیت
خاک سرخ:رس
خراب کاری رایانه ای:هک
خلیج کوچکی در باختر آفریقا:بیافرا
دارای سرشتی پسندیده:نیکونهاد
درجه ارتشی:سروان
دریا:یم
دزدیدن:استراق
دستگاه خودکار:اتوماتیک
دشواری:سختی
دفعه و نوبت:بار
دیدگاه ها:آرا
دیرینگی:قدمت
دینام مولد برق:توربین
راه نفس بر:یربالا
رمان کارلوش داولیویرا:زنبور در باران
رمانی از آگاتا کریستی:مرگ روی نیل
زرنگ:رند
زه کمان:وتر
سپاس:شکر
سمت و جهت:طرف
شرط و پیمان عامیانه:قرار و مدار
شهری در ایتالیا:ریمنی
شهری در سیستان:سراوان

شهری در سیستان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شیمی کربن:آلی
صنم:بت
طناب:رسند
عادت:خو
علم مطالعه زبان:زبان شناسی
عملی در کار بنایی:ماله کشی
عود:ند
فرمان توقف:ایست
قطب مثبت باتری:آند
گل زینتی گرانبها:ارکیده
گمان:ظن
ماده مخدری خطرناک:هشیش
مجموعه قانون های اجرایی یک نهاد:آیین نامه
مخترع پیل الکتریکی:ولتا
مزه ترش و شیرین:ملس
مشتری:خریدار
مکان:جا
ناشنوا:کر
نام ها:اسما
نخستین تبعیدگاه ناپلئون:آلب
نوشیدنی سنتی:شربت لیمو
همراه بهمان:فلان
همسر حضرت ابراهیم ع:ساره
هواکش:دود
وقت و هنگام:زمان
کج بل باغبانی:بنکن
کنایه از ترقی کردن:رو آمدن
یزدان:خدا
یک صدم دلارکسنت