جدولانه مرحله 60

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدولx

آب ویرانگر:سیلاب

آدم کش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آدم کش:قاتل

آشکار کننده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آشکار کننده:مبین

ابزار جنگی قدیمی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ابزار جنگی قدیمی:گرز

اثر و نشان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر و نشان:رد

از حروف یونانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از حروف یونانی:بتا

از رنگ ها در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از رنگ ها:آبی ها

ار ورزش های زمستانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ار ورزش های زمستانی:اسکی

اسباب خانه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اسباب خانه:مان

استخوان بندی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
استخوان بندی:اسکلت  

افشرده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افشرده:کنستانتره

امتحان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
امتحان:آزمایش

امتنان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
امتنان:سپاس

بت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بت:صنم

برتر از گوهر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
برتر از گوهر:هنر

برچسب رایانه ای کالا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
برچسب رایانه ای کالا:بارکد

برکت سفره در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
برکت سفره:نان

بهبودی از بیماری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بهبودی از بیماری:شفا

بوی گوشت گندیده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بوی گوشت گندیده:زقم

پارسایی و پاکدامنی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پارسایی و پاکدامنی:عفاف

پرده دری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پرده دری:هتک

پشت سرهم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پشت سرهم:ردیف

پهلوان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پهلوان:یل

تصدیق روسی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تصدیق روسی:دا

تکیه بر پشتی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تکیه بر پشتی:لم

تیره و کدر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تیره و کدر:تار

چه بهتر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
چه بهتر:فبها

چوب برای سوختن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
چوب برای سوختن:هیزم

حافظ امنیت جامعه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حافظ امنیت جامعه:لیس

حرف ندا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حرف ندا:ای

حرکت زیر در نگارش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حرکت زیر در نگارش:کسره

حمام کاشان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حمام کاشان:فین

خالی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خالی:تهی

خدمه هواپیما در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خدمه هواپیما:مهماندار

خط کش مهندسی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خط کش مهندسی:تی

خودروی جنگی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خودروی جنگی:تانک

خون بها در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خون بها:دیه

دست مایدن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دست مایدن:لمس

دستی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دستی:یدی

دشنام دادن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دشنام دادن:سب

دور از شما در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دور از شما:بلانسبت

راهنما در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
راهنما:بلد

زرد انگلیسی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
زرد انگلیسی:یلو

سروکله در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سروکله:راس

شمشیر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شمشیر:سیف

ضمیر غائب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ضمیر غائب:او

ظرف لباس شویی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ظرف لباس شویی:تشت

عدد روستا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عدد روستا:ده
علیم:دانا

علیم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
غول برفی:یتی

غول برفی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
قایم مقام:نائب

قایم مقام در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
قیام کردن:سر برداشتن

قیام کردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
لقب اشرافی انگلیسی:ارل

لقب اشرافی انگلیسی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
لنگه چیزی:تا

لنگه چیزی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مادر عرب:ام

مادر عرب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ماه انقلاب:بهمن

ماه انقلاب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
متفکر:فکور

متفکر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مدرک آوردن:استناد

مدرک آوردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مطیع:رام

مطیع در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مهلت و امان:زنهار

مهلت و امان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
موشواره:ماوس

موشواره در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مکان بی خطر:امن

مکان بی خطر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ناشنوایی:کری

ناشنوایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نی تو خالی:نای

نی تو خالی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کشور عجائب:هند

کشور عجائب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir