جواب بازی جدولانه 822 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 822 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه مرحله 822

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آب دهان -> خدو
آمیخته -> برهم
اثر خواجوی کرمانی -> همای و همایون

اثر خواجوی کرمانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر عبدالحسین زرین کوب -> فتح عرب در ایران
اثر فرزانه کرم پور -> توفان زیر پوست
اجسام ریز -> ذرات
ارث‌بر -> وراث
از انواع دزد -> جیببر
از غلات -> جو
از ماه‌های سریانی -> حزیران
اعلام خطر -> اژیر
امانت -> ودیعه
اول امری -> وهله
باب -> در
باران ریز -> طل
باردار و مفید -> مثمر
بارور شدن -> لقاح
بازگشت -> رجعت
باعث و سبب -> موجب
بر حسب قاعده -> علی القاعده
بعضی -> برخی
به دنیا آوردن -> زا
به سختی آزردن -> چزاندن
بیشتر -> اکثر
پایان -> اخر
پایان -> ختام
پرورشگاه گیاهان -> گلخانه
پنهان داشتن -> کتم
پوست دباغی نشده -> اهاب
پیاله و جام -> قدح
پیشوا -> رهبر
تأخیر -> درنگ
تیر پیکان دار -> یب
چرم -> قیش
چشمه بزرگ -> ینبوع
خرگوش -> ارنب
خوراک صید -> طعمه
خوراکی از پلو -> ته چین
دو یار هم‌قد -> اا
دید و نظر -> نگاه
رنگ سبز تند -> یشمی
ریزه -> خرده
زبان یهودیان -> عبری
زخم زدن -> جرح
زمان وعده داده شده -> موعد
سالک -> رهرو
ستون خیمه -> دیرک
سخت و استوار -> محکم
سه تا -> ثلاث
سوراخ -> رخنه
شادمانی -> خوشی
شعر گفتن -> سرودن
شماره بین المللی کتاب -> شابک
شمای فرانسوی -> وو
صفحه تصویر -> لوحه
صمیمی و خالص -> یکرو
عملی در نماز -> رکوع
فالگیر -> رمال
قلمه گیاه -> نشا
گروه مردم -> قوم
گریبان -> یقه
گوش -> اذن
گوشت بریان -> شوی
گوشت ترکی -> ات
مترسک -> ادمک
مرطوب -> نمور
مرغ می‌رود -> جا
مرکز کشور مالت -> والتا
مسلط شونده -> فایق
مورد اطمینان -> موثق
ناپاک -> چرکین
نژاد آلمانی -> ژرمن
نقصان -> کاهش
همان شتر است -> اشتر
واحد شمارش پتو -> تخته
واحدی در سطح -> ار
ویتامین جوانی -> ای
کاری را بر عهده گرفتن -> تعهد
کژدم -> عقرب
کشف رازی -> الکل

کشف رازی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کشور آفریقایی -> سوازیلند
کوچکتر -> کهتر