جواب بازی جدولانه  828 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 828 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه مرحله 828

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آتشگیره -> خف
آرد شده و گرد شده -> پودر
آش -> با
اثر ایرج پزشک‌زاد -> بوبول

اثر ایرج پزشک‌زاد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر منصوره شریف زاده -> چنار دالبتی
ارث -> ماترک
از لبنیات -> پنیر
از مشتقات شیر -> ماست
بازی کردن با واژه‌ها -> لفاظی
بزرگتر -> ارشد
بسامان -> منظم
بسیار حمله کننده -> کرار
پایتخت کیپ ورد -> پرایا
پرنده خرامنده -> کبک
پیشوا -> رهبر
تابستان -> صیف قرن
تردید -> شک
تمدنی باستانی -> اکد
چپق کوتاه -> پیپ
چگونگی کسی یا چیزی -> صفت قبا
چهار -> اربعه
چین و شکن پارچه -> چروک
حقی در سازمان ملل -> وتو
حمام کاشان -> فین
خالق -> افریننده
خدمتکاران -> خدم
دستگاه عکس برداری از اسناد -> فتوکپی
دندان عرب -> سن
رابط مادر و جنین -> بندناف
ساز زهی غربی -> ماندولین
سخن کنایه آمیز -> نیشدار
سر کوه -> شخ
شریر -> بد
شهر مرکزی -> قورچی باشی
شهری در فرانسه -> رن
صدای افتادن -> تلپ
عدد فوتبالی -> اا
قانع -> بساز
قوس قزح -> رنگین کمان
گوشه‌گیر -> منزوی
لبخندزننده -> مبتسم
لحظه -> دم
مالک و صاحب -> ذا
مدت صد ساله -> قرن
مرز -> سرحد
مطابقت داشتن -> برابری کردن
مکاری -> حقهبازی
میوه بهاری -> توت
نامه‌رسان -> پیک

ارتباط تلفنی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نقش هنری -> رل
نوعی لباس بلند مردانه -> قبا
نوعی نمایشنامه -> درام
واحد پول کلمبیا -> پزو
وضع غیرعادی و آشفته -> بحرانی
کتف و شانه -> خا
کشور آفریقایی -> سودان
کشور آفریقایی -> سیشل
کم مانده آدم شود -> اد