جواب بازی جدولانه 842 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 842 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه مرحله 842

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آهو -> ظب
اثر پرویز قاضی سعید -> شیطان درغروب
اثر شهریار مندنی‌پور -> ماه نیمروز

اثر شهریار مندنی‌پور در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر قلم -> خط
از ادات تشبیه -> سا
از استان‌ها -> یزد
از رودهای بین النهرین -> فرات
از شهرهای استان قم -> جعفریه
اسب چاپار -> یام
اشک ریختن -> گریه
اندکی از چیزی برداشتن -> ناخنک زدن
باز کننده -> گشاینده
بت جاهلیت -> عزی
بخار دهان -> ها
بن آستین -> ردن
بوستان -> باغ
بیان مطلب با احترام -> عرض
پاره آتش -> اخگر
پایتخت مکزیک -> مکزیکوسیتی
پایین هر چیز -> ذیل
پرنده‌ای از راسته گنجشکیان -> توکا
پسوند شباهت -> اسا
پول‌ها -> وجوه
تازه ترکی -> ینی
تصویر -> عکس
جامه حمام -> لنگ
جز اصلی -> رکن
جوش خمیر -> وز
چوبدستی پلیس -> باتون
حدس -> ظن
حرص -> از
حسادت -> رشک
حوضچه طویله -> اخور
خشم -> غضب
خشک مزاج -> یبس
خواندنی دانش‌آموز -> درس
داروی ضد تب -> تببر
در حال رقص و نشاط -> دست افشان
درخشان -> تابناک
دگرگون گشتن -> غیر
دندانه کلید -> تز
رب النوع مصری -> را
رژ لب -> ماتیک
رسیدها -> قبوض
رفوزه -> رد
زدن -> ضربت
زمان -> وقت
ستاد -> مقر
سخت -> مشکل
سخن‌چین -> غماز
سیال تنفسی -> هوا
شبیه -> همانند
شمشیر -> تیغ
شمیم -> بو
شنوایی -> سمع

شنوایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
طی کردن -> گذاردن
عدد بخش پذیر بر دو -> زوج
عدد روستا -> ده
عدد ماه -> سی
عمومی‌تر -> اعم
غسل مسیحیت -> تعمید
غلاف پنبه -> غوزه
غم و اندوه -> هم
غمگین -> اسی
غنیمت جنگی -> فی
فتنه‌جو -> اشوب گر
فراواقع‌گرایی -> سور ریالیسم
قانونگذار -> مقنن
قمر زمین -> ماه
گوارش -> هضم
گوشت برجسته زیر چانه -> غبغب
گیاهی است خاردار -> یز
لال -> گنگ
مجلس عیش و نوش -> بزمگاه
مجموعه خویشاوندان -> فک وفامیل
مذمت به شعر -> هجو
مرگ -> موت
مرمر -> رخام
مشک -> خی
مورچه ریز -> ذر
نی نواختن -> زمر
نیروی پلیس -> انتظامی
نیمه -> نصف
همانند -> همگن
واژه -> لفظ
کلمه استثنا -> مگر
کنایه از ناشی شدن -> اب خوردن
کوبیدن -> دق
کوبیدن -> نقر
یاری -> نصر