جواب بازی جدولانه 861 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 861 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 861

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آخرین یکان -> نه
آیین‌ها -> سنن
اثری از اسماعیل فصیح -> خاکاشنا

اثری از اسماعیل فصیح در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثری از محمد رضا بایرامی -> دره پلنگها
از حروف انگلیسی -> ام
از خدایان باستان -> را
افراد زندانی در یک سلول -> همبند
اندیشمند -> فکور
باب -> در
بخشنده -> وهاب
بسیار سخت و محکم -> اهنین
بهنجار -> نرمال
بوی رطوبت -> نا
بی‌غش -> ناب
پادشاه آرگوس -> اگاممنون
پای چلاق -> لنگ
پست و زبون -> فرومایه
پل مردابی -> کرپی
پلیدی و ناپاکی -> الودگی
پنبه‌زن -> نداف
پهلوان -> نیرم
پیشه خلبان -> هوانوردی
تاریخ‌نویس تونسی -> ابن خلدون
تردید -> شک
ترک خفیف استخوان -> مو
تشر و عتاب -> نهیب
جلوتر و نزدیک‌تر -> فراتر
چانه -> زنخ
حرف آخر انگلیسی -> زد
حصار -> اورا
حکم ازلی و ابدی -> قضا
خاندان -> ال
خراج -> باج
خیال و گمان -> توهم
درخت جدول -> ون
دروی محصول -> برداشت
دنباله -> ادامه
دیگران -> سایرین
رد کردن -> نفی
روحانیون زرتشتی -> موبدان
رود فرانسه -> رن
روزها -> ایام
ریشه -> بیخ
زیان‌آور -> مضر
سازمان جهانی هواپیمایی -> یاتا
سالم -> درست
سد خوزستان -> دز
سرد مطبوع -> خنک
شاداب -> ریان
شامل همه -> هر
شنوا و شنونده -> نیوشا
شکوه و بزرگی -> هیبت
صورتحساب -> سیاهه
طریقه -> روش
ظاهر ساختمان -> نما
ظرف آزمایشگاهی -> ارلن
عدد خیطی -> سه
غارت و تاراج -> یغما
فرومایگی -> دنایت
قلم فرنگی -> پن
قوس قزح -> نوس
گلی که تازه باز شده است -> نوشکفته
گوارا -> هنی
گیاه نیشکر -> نی
لباس زمستانی -> پالتو
لغت‌شناس -> لغوی
لقب گاندی رهبر هند -> بابوجی
لنگه در -> لت
متحیر -> هاج
مرطوب -> تر
مروارید بزرگ -> دره
مرکز آذربایجان غربی -> ارومیه

مرکز آذربایجان غربی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
من و شما -> ما
میوه تابستانی -> هلو
نام قدیم ارومیه -> رضاییه
نفس چاق -> هن
نقطه نظر -> دیدگاه
واحد پول فیلیپین -> پزو
وسیله لحیم‌کاری -> هویه
کشور اورست -> نپال
کشور مجاور خلیج گینه -> نیجریه
یاد و خاطره -> یادگار
یادداشت -> نت
یار سوزن -> نخ
یار عذرا -> وامق
یار و کمک -> یاور