جواب بازی جدولانه 868 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 868 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 868

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آشامنده آب -> اب خواره
آشیانه مرغ -> عش
آهنگ، نغمه -> ملودی
اثر الکساندر دوما -> ابوالهول سرخ
اثر حسین مسرور -> ده نفر قزلباش

اثر حسین مسرور در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر خواجوی کرمانی -> گل و نوروز
اجاق مخفی -> فر
از شهرهای استان مرکزی -> هندودر
از مشتقات نفت -> قیر
ایتالیای باستان -> روم
بانگ سگ -> وغ
بخش، پاره -> جزو
بخشنده -> سخی
بدون آسیب -> بی خطر
برادران -> اخوان
بزرگ -> عظیم
بلی روسی -> دا
به بیراهه رفتن -> خبط
بیرون شدن -> خروج
پابند چیزی شدن -> تقید
پایکوبی -> رقص
پول خارجی -> ارز
پیش‌ها -> اوایل
تحت نظر فرماندار -> بخشدار
ترش و شیرین -> مز
تصویر مقطع طولی ساختمان -> پروفیل
توشه -> ازوقه
تکبر -> فیس
جنگ‌ها و فتنه‌ها -> هزاهز
جوش خمیر -> وز
چاق و قدکوتاه -> خپله
حرف نداری -> بی
حنجره -> حلق
خالص -> قح
خانه گاو و گوسفند -> اغل
خواری و نرمی -> ذل
خوش خوان -> قرا
در هم پیچیدن -> لف
دومین -> ثانویه
ذات و سرشت -> جنم
رنگ زرد روشن -> لیمویی
رود بزرگ -> شط
زنبور سیاه -> بوز

زنبور سیاه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سایه -> ظل
ستیز -> جنگ
سرگشته -> هاج
سقف محدب -> طاق
سگ ولگرد -> هرزه مرس
سلیقه‌ای -> ذوقی
شمشیر بران -> صل
شکیبا -> باحوصله
علف خشک -> خاشاک
عکس‌العمل بخش عمده جامعه -> افکارعمومی
غم و اندوه -> هم
فاخته -> ورش
فضای اشغالی یک جسم -> حجم
قائل بودن به وجود سه اقنوم -> تثلیث
گمراهی -> ضل
گود، عمیق -> ژرف
لقب دهخدا -> دخو
مادر عامیانه -> ننه
ماهی در پاییز -> اذر
محل اردو زدن -> اردوگاه
محله شمال تهران -> ونک
مخروط آهکی کف غارها -> استالاگمیت
مزه ناگوار -> تلخ
مشک -> خی
میل کردن -> خوردن
نادرست -> غلط
نت چهارم -> فا
نزدیک -> قریب
نشانه مفعولی -> را
نگرش -> لحاظ
نوشتن -> ثبت
نوشیدنی پر طرفدار -> چای
نوعی پرتقال -> خونی
نوعی یقه -> ارو
نکوهش -> ضم
نکوهیدن -> توبیخ
هزاران -> بلبل
واحد سطح -> جریب
وسیله حرکت موجودات‌ذره‌بینی -> تاژک
ویژه -> خاص
کلام توام با طعنه -> طنز
کلمه تعجب -> وا
کوتاه شده -> مرخم
کودن -> احمق
یک سوم -> ثلث