جواب بازی جدولانه 883 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 883 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 883

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

دانسته -> تعمدا
زر -> طلا
کرانه، ناحیه -> شق
متداول بین مردم -> عرف
خورشید -> هور
حضور -> تشریف
عیب -> نقصان
ویتامین جدولی -> کا
بی بند و بار -> ول
پریشان حالی -> اضطراب
شهر گیلان -> رضوانشهر
بریدن -> قطع
بلند -> رفیع
تکیه بر پشتی -> لم
همان سفید است -> سپید
آرایش -> قروفر
توانایی -> بنیه
باران ریز -> طل
نواق موسیقی -> چر

نواق موسیقی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تباهی -> فساد
اراده کردن -> تصمیم
بیننده -> بصیر
سود داشتن -> صرفکردن
بسیار گرم -> داغ
واحد نظامی -> تیپ
نطفه در آن منعقد می‌شود -> تخمدان
دسته‌ها -> اصناف
فوقانی -> زبرین
دیدن -> مشاهده
بالا رفتن -> تصعید
تیزی آرنج -> زج
تله صیاد -> دام
دندان فیل -> عاج
جراحت -> زخم
انتها یا قعر چیزی -> ته
پاروی قایقرانان -> فه
از خدایان مصر -> رع
ریم -> چرک
بی هوشی -> غش
سرشت -> غریزه
گرد کردن -> تجمیع
گمراهی -> ضل
شرافت -> عز
اثر نیکلای گوگول -> دماغ
اثر برتولت برشت -> بعل
نمایش و ارائه -> عرضه
یک بار نوشیدن -> جرعه
شتاب کردن -> تعجیل
آش -> با
گوشت بیخ دندان -> لثه
سرای مهر و کین -> دل
شایسته -> برجا
شیر عرب -> لبن
شهر بادگیرها -> یزد
همسایه -> جار
نفرین و دشنام -> لعنت
دارای کاستی -> معیب
خودستایی کردن -> لافزدن
ناتوانی -> عجز
در تصرف خود آوردن -> تصاحب
شبیه و نظیر -> مثل
همسایگی -> مجاورت
شبیه -> مانند
خود را به نادانی زدن -> تجاهل
پرهیز کردن -> حذر
مساوی فرانسوی -> پر
هفتمین روز هفته مسلمانان -> جمعه
خادم قوم -> ام
راغب و مشتاق -> شایق
بوریا -> حصیر
بزرگی یافتن -> تشخص

بزرگی یافتن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بهبودی از بیماری -> شفا
چوب خشک -> خشب
بی‌ارجی -> ابتذال
زندانی کردن -> حبس
به مکه رفته -> حاجی
از میان برداشتن -> محو
خزانه‌دار -> خازن
کتف و شانه -> خا
توضیح -> شرح
به دنیا آوردن -> زا
عطا کردن -> بخشیدن
حد فاصل بهشت و جهنم -> برزخ
بیچاره و گرفتار -> مستاصل
شربت قند -> ابقند