جواب بازی جدولانه 884 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 884 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 884

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

نوشتن آواهای زبان -> اوانویسی
راه راست -> منهج
رود شمال خوزستان -> دز
مأمور ممیزی -> سانسورچی
مکالمه -> دیالوگ
بردبار -> حلیم
خمیده -> دوتا

خمیده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مستقیم -> راست
عاشق شدن -> دلدادن
درختی است تناور -> بلوط
شهر قزوین -> بویینزهرا
شروع -> اغاز
نیروی زندگی -> جان
گداختن -> ابشدن
خواهش -> التماس
واجب کردن -> ایجاب
روشنایی اندک -> سو
ظرف سفالی -> خم
پرچم -> لوا
فهم و دریافت -> شناخت
گمراه کردن -> اغوا
بحرانی -> حاد
بداقبالی -> شوربختی
اثر رجب علی اعتمادی -> تویستداغمکن
صحن خانه -> حیاط
پند گرفتن -> عبرت
عنوانی برای شخص بزرگ -> حضرت
بخیل -> تنگچشم
نگهبان -> دربان
ناتوان -> عاجز
آغاز کردن -> ابدا
زنده -> حی
پرنده آبزی -> قو
از شبه فلزات -> ید
از پوشاک بانوان -> تاپ
دارو -> دوا
صحرا و بیابان -> دشت
گیجگاه -> شقیقه
شکستن عهد و پیمان -> نقض
خواب عربی -> نوم
زشت -> بدریخت
زورق -> قایق
بستن، دوختن -> رتق
فاخته -> ورش
بزرگنمایی تصویر -> زوم
خوابگاه -> شبستان
داد و ستد -> سودا
کوبیدن در -> تق
پیران و بزرگان -> مشایخ
پیرامون دهان -> پوز
حرف اول -> الف
نمک اسید استیک -> استات
از انواع پنی‌سیلین -> امپیسیلین
تازه زایمان کرده -> زایو
جسم معدنی پرمصرف -> فلز
شمع -> موم
افسر -> تاج
بانگ و آواز -> ندا
کشیدن دست بر فرق سر -> مسح
مهربان و نصیحت گو -> مشفق
واحد پول مالدیو -> روفیا
وسیله -> الت
از مزه‌ها -> ترش
هنگام آمدن -> مقدم
ظرف سرکه -> کپ

ظرف سرکه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خدا -> اله
بردگی و اسارت -> اسر
بخشش خواستن -> استغفار
منظور -> مراد
پاداش‌ها -> جوایز
ستمدیده -> مظلوم
محوطه زیارتگاه -> حرم
شیر بیشه -> عباس
دریای عرب -> یم
زودتر -> اسرع
باطل کردن قرارداد -> فسخ
آتش -> اذر
بطن -> شکم
بسیار مهربان -> ودود
مثل‌ها و مانندها -> نظایر
میوه باب گلو -> هلو
اسب باربر غیر اصیل -> یابو
عاشق -> دلداده
بدین جهت -> لذا
نت چهارم -> فا
نمک اسید سولفوریک -> سولفور
پنجه انسان -> چنگ
پایداری و ثبات -> دوام