جواب بازی جدولانه 895 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 895 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 895

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

با هم برابر شدن -> تطابق
اسب رستم -> رخش
کاکل اسب -> فش
زمین سبز و خرم -> چمن
وسیله شکسته‌بندی -> اتل
باران تند و شدید -> رگبار
از جنس نمد -> نمدین
رفتار به ناز -> چم
بردگی -> رق
عنوان‌بندی -> تیتراژ
شهری در انگلستان -> بیرمنگام
عهد و پیمان -> شرط
نافرمان -> یاغی
کتف و شانه -> خا
آراسته شده -> مزین
وابسته به چیزی -> مبتنی
مرهم امروزی -> پماد
صدای در زدن -> تق
جوان بی‌تجربه -> غر

جوان بی‌تجربه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شبی که در آنیم -> امشب
برخلاف -> مغایر
زیر پای راننده -> پدال
مهارت زیاد -> زبردستی
زیر نظر گرفتن ستارگان -> رصد
عضو متفکر -> مغز
سرسری شستن -> تفمالی
شهری در ترکیه -> ازمیر
نگهبان قلعه -> دژبان
اجرا شده -> برگزار
دگرگونی -> تغییر
خاص -> قح
جا کردن -> نصب
طرف برنده کارد -> لبه
پشت گردن -> قفا
خط‌کس مهندسی -> تی
تکذیب -> رد
خدای دروغین -> بت
بنده -> عبد
صدف‌نشین -> در
از ابزارهای جنگی -> عراده
کاری را به زور بر عهده کسی گذاشتن -> تحمیل
رنج و محنت -> لگ
شکم بند طبی -> گن
چهار -> اربع
موی پیچیده -> جعد
از اندوه رها شدن -> تسلی
اصلا و ابدا -> هرگز
فهرست قیمت کالاها -> تعرفه
بادبان کشتی -> جل
اثر احمد محمود -> مول
همان ته است -> تگ
کرم خورده -> کرمو
هوشیار -> ذکی
مادر ترکی -> انا
طلای سیاه -> نفت
همراهی و مشارکت -> معیت
پرده و حجاب -> پوشش
دو برابر -> متضاعف
نزد عرب -> عند
بینی فیل -> خرطوم
نخ‌های افقی پارچه -> پود
اثر محمد محمدعلی -> چشمدوم
حساب کردن -> شمرده
فهماندن به احمق -> خرفهم
خنزیر -> خوک
قوم کم‌حرف -> لر
کوچک و ظریف -> مچول
تیشه بزرگ -> تش
دختر گشتاسب -> همای
کندذهن -> خرفت
ردیف -> رسته
گوارش -> هضم
کمتر -> اقل
نوعی حکومت دارای پارلمان -> مشروطه
ورزش مفرح -> شنا
غلیان -> جوشش
سخت‌تر -> اشد
سرشماری -> امار
تفاله -> تخ
پرشگاه -> سکو
نام قدیم کلیبر -> بذ

نام قدیم کلیبر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مجاب شده -> متقاعد
آسیاب به آن است -> نوبت
بی دین -> لامذهب
جانشین -> خلیفه