جواب بازی جدولانه 898 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 898 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 898

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

اثر پرویز قاضی سعید -> پشتانمردابوحشی

اثر پرویز قاضی سعید در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مربوط به حمل و نقل است -> نقلیه
نام ستاره‌ای نورانی -> عیوق
سخن -> گفتار
دو یار هم‌قد -> اا
جنبیدن چیزی در جای خود -> اهتزاز
قلمه گیاه -> نشا
کتف و شانه -> خا
مقیمان -> سکنه
طلوع کردن -> افتابزدن
اثر صادق هدایت -> افسانهافرینش
زمان -> وقت
پیشینیان -> قدما
پراکنده -> شتات
عمامه و دستار -> میزر
منقار مرغ -> تک
سجاده -> جانماز
شهر گلستان -> اققلا
شادمان شدن -> بهجت
پول ژاپن -> ین
کندر رومی -> رماس
سردتر -> ابرد
اول امری -> وهله
نیکویی -> بهی
طایفه‌ای از ترکان -> غز
پماد قدیمی -> مرهم
درونی -> ذهنی
ناله سگ -> زوزه
تنگه جنوبی -> هرمز
اندوهناک -> حزین
خوره -> جذام
آوازی از گلو -> خرخر
نوعی حربه دسته‌دار -> دهره
لوس -> ننر
یگانه -> احد
قسمت‌های تشکیل دهنده -> اجزا
بسته و منعقد -> لخته
تاریکی -> ظلمت
دشنام -> ناسزا
صفحه تصویر -> لوحه
نماد -> مظهر
فایده و سود دانستن -> غنیمتشمردن
شعر عاشقانه گفتن -> تغزل
تیر پیکان دار -> یب
شهر آذربایجان شرقی -> اسکو
آبی که سه طرفش خشکی است -> خلیج
وسیله توقف -> ترمز
مفصل پا -> زانو
پرسش از جا و مکان کسی -> سراغ
قطار زیرزمینی -> مترو
شهری در چین -> شنزن
افزون‌تر -> بیشتر
نیلوفر -> فل
زودرنج -> حساس
برآمدن آفتاب -> طلوع
پاپوش -> کفش
پاکیزه -> مطهر
افسار -> لگام
سه کیلو -> من
نااستوار -> متزلزل
از روی قاعده -> اصولی
پاک کردن -> زدودن
قورباغه -> وزغ
جنگل کوچک -> بیشه

جنگل کوچک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شوخ و شیرین رفتار -> شنگ
آذرنگ -> غم
همراه مرج -> حرج
بعیدتر -> ابعد
کم وزن -> سبک
ناله و فغان -> وح
کافی -> بس
نوعی تخم مرغ -> رسمی
حسن معاشرت -> ادب
گیاه چهارپا -> شبدر
تیزفهم -> نکتهسنج