جواب بازی جدولانه 913 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 913 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 913

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

اثر بالزاک -> سرهنگشابر

اثر بالزاک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
علامت جمع -> ان
شهر پیامبر -> مدینه
جستنی در معدن -> رگه
زن خانه‌دار -> کدبانو
سخنان بی‌معنی می‌گوید -> یاوهگو
ویتامین جدولی -> کا
واحدی در ارتش -> هنگ
ستاره‌ای در دب اکبر -> سها
بافنده -> نساج
رمانی از دافنه دوموریه -> میکدهژاماییک
اثر هوشنگ گلشیری -> اینههایدردار
شیشه -> ابگینه
نمودن، نشان دادن -> ارایه
دیگران -> کسان
آنچه نثار می‌شود -> فدا
ثروتمندان -> اغنیا
ابزار شخم زدن زمین -> گاواهن
پوشیدگی -> ابهام
گرده قارچ -> هاگ
فهم و دریافت -> شناخت
گرو گذاشتن -> رهن
باریکی و نرمی -> نازکی
بدگویی کردن -> هجا
ابریشم کم قیمت -> کژ
بی هوشی -> غش
خوش طعم کننده غذا -> ادویه
از اعضای کله پاچه -> بناگوش
فرمت صوت و تصویر -> ویدیو
اثر امیل زولا -> نانا
نشان گذاشتن -> ترسیم
از ایالت های آمریکا -> اوهایو
دهان دره -> خمیازه
تربیت کردن -> تادیب
بهانه‌گیر -> بدقلق
شهر اصفهان -> برخوار
طعنه زدن -> کنایه
مترسک -> ادمک
پادشاهی -> کیی
نوعی پرده عمودی -> لووردراپه
جنس برخی ظروف -> تفلون
اتحاد و هماهنگی -> یکدستی
صدای آهسته -> زمزمه
مسافرخانه بزرگ -> هتل
جنگ‌ها و فتنه‌ها -> هزاهز
لقب امام دهم شیعیان -> نقی
جوجه مرغ -> کریشک
نوعی پلنگ -> یوز
سخن زیر لب از خشم -> ژک
سنبل کوهی -> فو
آرامش خاطر یافتن -> اطمینان
گفتگو کردن -> مکالمه
قدرت -> توانایی
کرم خونخوار -> زالو
تکنوازی -> سلو
وارد کردن -> تزریق
با صراحت سخن گفتن -> رکگویی
شهر آذربایجان غربی -> ارومیه
ابزار قصاب -> ساطور
بزرگ و گنده -> گت
شاکی -> گلهمند
نقصان -> کاهش
نوعی گیاه باتلاقی -> جگن
تار عنکبوت -> کرو
زاهد و عابد -> کاتوزی
نادانی -> جهل
شهر مازندران -> نکا
حیران -> واج

حیران در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
زشتی و گناه -> سییهشارپ
تیز -> شارپ
فرزند زاده -> نوه
سال ترکی -> ییل