جواب بازی جدولانه 914 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 914 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 914

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

طماع -> استیندراز
بدنامی -> ننگ
بدسرشت -> ناجنس
گودال -> چال
سفیه -> سبکمغز
باشکوه -> جلیل
به تأخیر افتاده -> معوق
تکیه بر پشتی -> لم
مرغ می‌رود -> جا
عاشق عذرا -> وامق
اثر برتراند راسل -> مبادیریاضیات

اثر برتراند راسل در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خداوند شگفتی -> ابوالعجب
نمایندگی -> اژانس
بانگ قمری -> وت
بهشت -> جنت
درست کردن پول فلزی -> سکهزدن
ترکیب چند اتم -> مولکول
چنین -> اینطور
دو یار هم‌قد -> اا
جمع قدیم -> قدما
ساخته شده از سنگ -> سنگی
برادر پدر -> عمو
نرخ -> قیمت
نگاه -> نظر
مبحثی در ریاضیات -> ماتریس
تصویر -> عکس
تراشیدن چوب -> خرط
بدون موی -> لغ
رایگان -> مفت
بدون شک -> یقین
نواق موسیقی -> چر
بالا آمدن آب دریا -> مد
فرورفتگی -> گودی
مضراب -> زخمه
زیرکی -> هوش
ترتیب -> نظم
نوعی بیماری عفونی -> کزاز
دهر -> روزگار
جمع سطر -> سطور
نوعی خیابان -> یکطرفه
شیره درخت بلوط -> مازو
خمیده -> دوتا
ماده‌ای در کودهای شیمیایی -> اوره
به وسیله -> توسط
ماچ -> بوس
نصیحت -> اندرز
از دست رفته -> ضایعه
رود بزرگ -> شط
دشنام دادن -> شتم
زننده -> ضارب
یار صندلی -> میز
خرگوش عرب -> ارنب
دهان کجی -> یی
از ورزش‌ها -> یوگا
آبدست -> وضو
اثر سبکتکین سالور -> مردیازجنوب
پنبه پاک نکرده -> وش
خانه گاو و گوسفند -> اغل
از ادات تشبیه -> سا
خزانه دولت مغول -> دلی
به طور پیوسته -> استمراری
خشک مزاج -> یبس
بلندی سر کوه -> ستیغ
منش -> خو
قوم بنی‌اسرائیل -> یهود
چه بهتر -> فبها
تلخ عرب -> مر
اهل مکه -> مکی
تون حمام -> گلخن
دور کردن -> دفع
تراوش کردن -> تراویدن
قایق، کرجی -> بلم
پایتخت سوئد -> استکهلم
بی مو -> طاس
اثر جواد مجابی -> کتیبهوایوب
ترس -> بیم
گمراه و منحرف -> بیراه
پرتو -> بارقه
نوعی امتحان -> کتبی

نوعی امتحان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مقابل -> ازا
درون دهان -> بچ
سنگ جادوگری -> یده
کشور آسیایی -> کامبوج
سم -> زهر
جنس نوعی ظرف -> چینی
درون دهان -> بج
اثر ایوان تورگنیف -> دود
فرنام -> لقب
از همه جهات -> همهجانبه