جواب بازی جدولانه 915 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 915 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 915

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

اثر فرزانه کرم پور -> کشتارگاهصنعتی

اثر فرزانه کرم پور در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ضروری -> واجب
شهر مذهبی عراق -> نجف
ژول در ثانیه -> وات
استخوان سینه -> قص
هم چشمی کردن -> رقابت
یاران -> صحابه
واژه -> لغت
افروختن -> اشتعال
اثر بزرگ داستایفسکی -> جنایتومکافات
استخوان شکستنی -> جناغ
نگرانی شدید -> حرصوجوش
بریدن سر قلم -> قط
آسیب‌ها -> افات
از اقوام جنوب شرقی -> بلوچ
نیمه چیزی را گرفتن -> اشتقاق
اندازه -> فیت
مرغ می‌رود -> جا
عرق روسی -> ودکا
پزشکی -> طبابت
بی‌تأمل سخن گفتن -> بداهت
پشم شتر -> وبر
سرگشتگی -> حیرت
از بت‌های جاهلیت -> هبل
سود حرام -> ربا
خستگی -> تعب
چیزهای کمیاب -> نوادر
ذاتی و فطری -> جبلی
تنها شدن -> توحد
نوعی تفنگ -> سرپر
اثر ساموئل بکت -> چی کجا

اثر ساموئل بکت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سلول خونی بدون هسته -> پلاکت
پوشاک‌ها -> ملابس
سخن زیر لب -> ژک
مادراندر -> رابه
سختی -> شقا
سازی زهی -> هارپ
روسری -> مقنعه
دزد -> لص
شگفتا -> عجبا
آلوده و چرکین -> پلشت
کوچک و ریز اندام -> فسقلی
پیروان یک پیامبر -> امت
سرخی افق -> شفق
از حروف الفبا -> عین
سنگی قیمتی و سرخ -> لعل
جدایی -> فراق
قلماسنگ -> فلاخن
کهنه و پوسیده -> رث
مدرسه عالی -> کالج
زشت و بی‌ریخت -> ایکبیری
جان‌ها -> انفس
ضمایم -> متعلقات
پند گرفتن -> عبرت
سه تایی -> ثلاثی
قلب قرآن کریم -> یاسین
ستاره دنباله‌دار -> هالی
سقز جویدنی -> ادامس
میان -> لا
شخص بسیار چاق -> خیکی
دسته و گروه -> اکیپ
آش -> با
روشنی -> نور
خوراک طیور -> دان
شکاف -> چاک
تیم فوتبال فرانسوی -> نیس
سو و جانب -> زی
از ایالات آمریکا -> میزوری
از مسکن‌ها -> اسپیرین