جواب بازی جدولانه 917 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 915 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 917

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

اثر مهرداد اوستا -> عقلواشراق

اثر مهرداد اوستا  در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
محکم کردن -> شد
هر یک از مناسک حج -> شعایر
کفش چهارپا -> نعل
عاجز -> ناتوان
برابر -> همطراز
سنگ عصاری -> غن
برهنه و ساده -> پتی
اسب سرخ مایل به سیاه -> کهر
بازگشت -> رجوع
اثر برتراند راسل -> جهانبینیعلمی
اثر سیامک گلشیری -> چهرهپنهانعشق
ترازمند -> متعادل
قدیمی -> دیرین
حق‌العمل -> اجرت
شهر سوئیس -> ژنو
با فوریت و شدت -> ضربتی
مهارت، توانایی -> یدطولی
خصومت -> دشمنی
خشنودی -> رضا
پایتخت زیمباوه -> هراره
چروک پوست -> یرا
فلزی سخت و شکننده -> کبالت
فاصله و دوری -> بعد
گمراهی -> غی
چکیدن آب -> رش
ابر -> اسفنج
سپاسداری -> شکرانه
بازتاب -> رفلکس
از شهرهای استان کرمان -> رابر
آزادی و نجات -> رهایی
غربالی با سوراخ‌های ریز -> نرمبیز
لیاقت نان خوردن‌هم‌ندارد -> حیفنان
امتداد -> راستا
شهر اردبیل -> سرعین
اثر ماکسیم گورگی -> سهرفیق
جلودار -> یساول
بیمار -> علیل
سپهر -> فلک
کشتی زیر آب -> زیردریایی
مجموعه حروف یک زبان -> الفبا
آهن ضخیم صنعتی -> تیراهن
دلاوری و شجاعت -> حماسه
نوعی موسیقی غربی -> جاز
شاعر گنجوی -> نظامی

شاعر گنجوی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تلاش -> سعی
مرغ سحر -> شباهنگ
کشیدن دست بر فرق سر -> مسح
آبگیر -> ژی
آقای اسپانیایی -> لی
شهر اصفهان -> اردستان
پیروان ارسطو -> مشایین
شایسته -> برازنده
پیروز -> ظافر
نوعی تفنگ -> بادی
نوعی میمون -> بابون
پرآب‌ترین رود دنیا -> امازون
سال گذشته -> پارسال
موسیقیدان عصر ساسانی -> باربد
حرف خوردنی -> نون
مشهور -> نامدار
دو یار هم‌قد -> اا
ابزار درودگران -> ماهه
از حالتهای ماده -> گاز
داستان -> قصه
از چین خوردگی های زمین -> ناودیس
روزگار -> دهر
پرهیزکاری -> تقا
زیستن، عمر -> زندگانی
وجود داشته -> بودهعاصی
سرکش و نافرمان -> عاصی
بازداشتن -> نهی
جوی -> نهر