جواب بازی جدولانه 918 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 918 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 918

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

گلی زرد رنگ با بوته کوتاه -> همیشهبهار
حیوان عظیم الجثه دریا -> وال
شاگرد مغازه -> میلاو
رفتار -> عمل
با حیله از کسی پول گرفتن -> تیغزدن
جانوری سمی -> رتیل
برای شلیک کردن می‌کشند -> ماشه
ویتامین جدولی -> کا
پشه -> بق
سطحی -> رویی
اثر برتراند راسل -> اعتقادمن چیست

اثر برتراند راسل در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نوعی کار هنری از چوب -> معرقکاری
واسطه احضار ارواح -> مدیوم
هستم -> ام
گل نرم -> لای
واژگون شدن -> چپهشدن
مشغول شدن -> اشتغال
توجه و حراست -> مواظبت
ضمیر دوم شخص مفرد -> تو
نازا -> عقیم
جنگ و جدال -> چالش
دور کردن -> دفع
چوب برای سوختن -> هیزم
خشنودی -> رضا
تنخواه -> نقدینه
انبار اجناس -> دپو
ماده چسبناک تنه درخت -> صمغ
دشمن سخت -> لد
شعله آتش -> لهب
شهر خراسان شمالی -> ایور
مخالف -> ضد
بزرگ منشی -> نب
ضروری -> واجب
نیمه -> نصفه
توده غله پاک شده -> راژ
گمراه‌تر -> اضل
کشور و پایتختش -> تونس
زن مورد علاقه یک مرد -> معشوقه
دم -> لحظه
وانمودگر -> متظاهر
گناهان -> ذنوب
خدمتکار -> دادا
داهی -> زرنگ
بزرگسال -> بالغ
به هوش باش -> هان
طناب زندانی -> زنجیر
شاعر معاصر ایرانی -> فریدونمشیری
ناله و فغان -> ژح
نوعی گیاه باتلاقی -> جگن
کیسه درویشان -> چنته
چروک لباس -> کیس
آبزی خوراکی -> ماهی
شهری در آلمان -> بن
چارچرخه -> گاری
پیروزی -> ظفر
پایتخت اسلواکی -> براتیسلاوا
برجستگی ته کفش -> اج
روزی -> رزق
غم و اندوه -> هم
دم و بازدم -> نفس
ملون -> رنگبهرنگ
تازه ترکی -> ینی
جنگ -> ستیز
عید ویتنامی‌ها -> تت
از تقسیمات ارتش -> یگان
نوعی دیسک فشرده -> سیدی
جنس خشن -> نر
بازی کردن -> لهو
کوچ کرده -> رفته
شیر عرب -> اسد

شیر عرب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شهر کردستان -> سرواباد
همراه نبات -> نقل
اهلی -> دستاموز
تمام قد -> قدی
اثر ژان پل سارتر -> هستیونیستی
خوشحالی -> شعف
آشفته شدن -> شوریدن
به سر آمدن -> انقضا
کالا -> متاع
زیبا و خوبروی -> وسیم
برادر پدر -> عم
درخت قالی -> دار
اثر پذیرفتن -> انفعال
گودی -> عمق
آغازها -> مبادی
درخت زبان گنجشک -> ون
سقف فروریخته -> اوار
آبدست -> وضو
گنجوری -> خزانهداری