جواب بازی جدولانه 930 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 930 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 930

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

فرود آمدن -> تنازل
پرحرفی -> ور
املاح اسید نیتریک -> نیترات
چم و خم کار -> فوتوفن
حرف دهم یونانی -> کاپا
پایتخت بوتان -> تیمفو پایتخت بوتان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
گاه شاعرانه -> گه
عضو مجلس اعیان -> سناتور
سفالی -> سرامیک
دو برابر -> دوبل
دورانی پیش از تاریخ -> نوسنگی
تریاک -> افیون
غربال -> اردبیز
رود پرآب هندوستان -> براهماپوترا
دسته‌ای از گندمیان -> غلات
جمع صنعت -> صنایع
پیش‌تر، جلوتر -> فراتر
شاهین شکاری -> لاچین
رسنده -> واصل
سقز جویدنی -> ادامس
زاییده شده -> مولود
یقینا -> مسلما
زن سرخ روی -> سمیرا
جزیره انگلیس -> شتلند
تنیدن -> بافتن
توده‌ای و خلقی -> مردمی
غذای بیمار -> اش
بی‌پروا و دلیر -> متهور
به ناز راه رفتن -> چمیدن
گندیده -> متعفن
تکان و جنبش -> سک
سایه -> ظل
مرده -> میت
نیوشیدن -> شنفتن
اثر بزرگ علوی -> میرزا اثر بزرگ علوی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
وسیله آرایش خانم‌ها -> سرخاب
برافروخته -> مشتعل
آبستن -> حامله
دارای دلیل و مدرک -> مستند
کشاورز -> زارع
تهمت زدن -> افترا
زن احسان شده -> محسنه
نطفه -> اسپرم
قلب -> فواد
پیشامد، حادثه -> عارضه
نهان‌ها -> خفایا
تسلیم شدن -> سرسپردن
عصاره گل و گیاه -> اسانس
شهر آذربایجان غربی -> اشنویه
اقرار کننده -> معترف
فر و شکوه -> اورنگ
حرف فاصله -> تا
خنک کردن -> تبرید
پوشش ستور -> پالان
از علوم پایه -> فیزیک
از چاشنی‌ها -> رب
مزه دهان جمع کن -> گس
از مزه‌ها -> ترش
امیدوار -> راجی
نماد اهورامزدا -> فروهر
خروس جنگی -> لاری
زدن قلب -> ضربان
کلام پرسش -> ایا
بسپار -> پلیمر
عبارت -> فراز
حرف نداری -> بی
غذای نیم‌روز -> ناهار
عدد روستا -> ده
قطعی برای کتاب -> جیبی
بی‌شرمی -> دریدگی
کلمه‌توهین‌آمیز برای زنان -> زنیکه
شهر خوزستان -> امیدیه