جواب بازی جدولانه 933 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 933 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 933

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

کنایه از کوکبه و جلال -> کیابیا
باریک‌بینی -> دقت
جستجو کردن -> استقرا
پژوهش -> تجسس
مسخره کردن -> استهزا
از حروف یونانی -> کیسی
کلام توام با طعنه -> طنز
از دست رفته -> مافات
اثر ایان فلمینگ -> ازروسیهباعشق اثر ایان فلمینگ در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حرص و طمع -> ازمندی
از حشرات -> سنجاقک
دارای پیوند -> مربوط
ضعف و رخوت -> سستی
طبل بزرگ -> دهل
جهت -> سمت
شهر لرستان -> چقابل
کلام نهفته -> راز
ترس -> خوف
به کار گماشتن -> استخدام
ماهر -> چیرهدست
کادر -> قاب
دستگاه فراخوان -> پیجر
گناه -> بزه
فرماندار و والی -> حاکم
دزد -> سارق
پارچه نخی نازک -> چیت
عیادت -> احوالپرسی
از گیاهان دارویی -> شیرینبیان
اتحادیه هواپیمایی -> یاتا
سرو کوهی -> اورس
قبیح -> زشت
از ماه‌های سریانی -> شباط
ماده چسباندن -> چسب
پرنده کوچک منقار دراز -> ابچیلک
شپش -> نمه
واحد پول اسرائیل -> شکل
ماده ضد عرق -> زاج
اثر علی شریعتی -> حسینوارثادم اثر علی شریعتی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
گرد آمدن در روز قیامت -> محشورشدن
خطر کردن -> ریسک
بردگی و اسارت -> اسر
تفسیر کردن خواب -> تعبیر
دهان -> کام
پوشش -> ستر
صمغ ساقه گون -> کتیرا
تاریخ -> سالمه
خوبی -> نیکی
سخت و دشوار -> شاق
تصویر کردن -> نقشبستن
بهره هوشی -> ایکیو
حرف یازدهم یونانی -> لامبدا
در ذهن افکندن -> القا
نشانه مفعولی -> را
دومین -> ثانوی
پیشکش -> نثار
تورم پوست -> تاول
سعی و تلاش -> همت
من را -> مرا
بنت -> دخت
جهت باد را نشان می‌دهد -> بادنما
نزاع -> زدوخورد
بهبود یافتن زخم -> التیام