جواب بازی جدولانه 940 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 940 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 940

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

 

بیلان -> ترازنامه
خونریز -> سفاح
تمام دهان -> کپ
زنگ -> جرس
شهری در انگلستان -> هال
همنشین زولبیا -> بامیه
زرین -> طلایی
صنعت مطبوعاتی -> چاپ
بی نظم و ترتیب -> بیانضباط
شترران -> حادی
شاعر سده چهار و پنج -> باباطاهر
فرزند ذکور -> پسر
تاراج -> یغما
نت چهارم -> فا نت چهارم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
یک دل و یک جهت -> متفق
علم سیاست -> دیپلماسی
سخن‌چین -> غماز
اسبان -> مراکب
تبار -> ایل
پاره آتش -> شرر
امتحان شده -> ممتحن
ماه دوم سال قمری -> صفر
سرخوشی معتاد -> نشیه
هرچیز که شگفتی آورد -> ابوالعجب
شرم و آزرم -> حیا
غذایی که سریع آماده می‌شود -> حاضری
منصوب به لر -> لری
داد و ستد کننده ارز -> صراف
رمانتیک -> شاعرانه
وسیله نوشتن -> قلم
پیشه -> شغل
بهبودی از بیماری -> شفا
اثر علی محمد افغانی -> بافتههایرنج
از درندگان -> ببر
همسر آدم -> حوا
طریق کوتاه -> ره
تخته چوب یا جز آن -> لوح
چهارپای حمال -> بارکش
تکیه بر پشتی -> لم
اثر آگاتا کریستی -> شببیپایان
قطعی برای کتاب -> بغلی
فلز گرانبها -> طلا
آگهی یافتن -> اطلاع
ماده به ظاهر جامد -> ژل
ستیز -> جنگ
نوعی حلوا -> لو
محله‌ای در تهران -> امیریه
واگذاشته -> مفرط
خوشحال -> شاد
پوشانیدن -> حجب
کوبنده مطبخ -> هاون
واحد پول ساموآ -> تالا
به دنیا آوردن -> زا
آشیانه مرغ -> عش
جواز -> اجازهنامه
بزرگ منشی -> نب
جوش خمیر -> وز
بیهودگی -> یاوگی
باغ -> بستان
بی‌اندیشه سخن گفتن -> بداهه
مربوط به هنر -> هنری
پیدا شدن -> بروز
آشکار کردن -> افشا
نشانه جمع فارسی -> ها
عظیم الجثه -> یغر
جدید ترکی -> ینی جدید ترکی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کنار و جانب -> طف
نوعی خط تزیینی -> طغرا