جواب بازی جدولانه 946 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 946 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 946

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

گمان بردن -> پنداشتن
از قصرهای عثمانی در استانبول -> دلمهباغچه
محل و مکان -> جا
نویسنده فرانسوی اثر «امیل» -> ژانژاکروسو
شتابنده -> عاجل
طعام زندانیان -> رواه
نالوطی -> نامرد
برف و دمه -> بژ
سیال تنفسی -> هوا
آن سوی -> ورا
مردمان فرومایه -> اوباش مردمان فرومایه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ناپسند داشتن -> کراهت
سرپرست خانواده -> پدر
مرغزار -> راغ
ضمیر داخل -> تو
فیگور -> ژست
یسار -> چپ
پوشیده و مخفی -> نهفته
عایق‌بندی -> ایزولاسیون
راست گفتن -> صدق
ابزار زمین‌شویی -> تی
حرف گزینش -> یا
کارگر کشتی -> جاشو
سختی -> وخامت
نام قدیم سنندج -> سنهدژ
مظهر پایداری -> کوه
بیماری -> دا
زهر -> شرنگ
بدنامی -> رسوایی
خرد و کوچک -> که
بدبخت -> شقی
خم کاغذ -> تا
کوشنده و ساعی -> تخشا
چلپاسه -> بزمجه
آرواره -> فک
عشق فرنگی -> لاو
برافروخته -> ملتهب
آتشدان حمام -> تون
آبدار -> تر
یار بیژن -> منیژه
از گروه‌های خونی -> او
زیان و آسیب -> خسارت
روپوش زنانه -> مانتو
از برونته‌ها -> ان
ریش -> زخم
رایگان -> زب
از دل پردرد برآید -> اه
نوعی سنبل‌الطیب -> فو
فریب -> گول
نان کلفت -> ونانه
فصل سرما -> زمستان
سردار قوم هون -> اتیلا
بوی رطوبت -> نا
مقصد رود -> دریا
مرد جوان -> نیو
از حالت‌های ماده -> جامد
آوند آب -> ابجا
مخترع ژیروسکوپ -> فوکه
شلغم -> لفت
الم -> درد
پاره و کهنه -> ژند
اسباب خانه -> مان
آشوب -> هرج
ساز شاکی -> نی
بازیگر هالیوودی فیلم تلقین -> تامهاردی
رنج و محنت -> لگ
پایتخت اتریش -> وین پایتخت اتریش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
گرد زینتی براق -> اکلیل
توانایی -> نیرو
من و شما -> ما
کنایه از اطاعت کردن -> گردننهادن
نشانه جمع -> ها