جواب بازی جدولانه 949 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 949 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 949

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

به زودی اتفاق خواهد افتاد -> قریبالوقوع
نوعی پلنگ -> یوز
مأمور اجرای وصیت‌نامه -> وصی
آرایش -> قروفر
مایه نشاسته -> پت
در مثل با آن سر می‌برند -> پنبه
راندن مزاحم -> دک
عق -> قی
میانه بد دو نفر -> شکراب
اثر چارلز دیکنز -> دوستمشترکمان اثر چارلز دیکنز در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
به جوش آمدن -> جوشیدن
کم‌کاری کردن -> تقصیر
عمل فوت کردن -> دمش
منسوب به شش -> ریوی
تملق‌گو -> چاپلوس
بزرگترین غده بدن -> کبد
سنگ قیمتی -> گوهر
تکان و جنبش -> سک
بزرگ، عظیم -> سترگ
رایگان -> زب
نگهبان -> عسس
مانند -> همچو
پدر -> ابوی
زاویه خارجی -> نبش
خواهشگر -> شافع
اثر محمد حجازی -> هما
پناهگاه -> ماوا
چیزی را به آن تشبیه می‌کنند -> مشبهبه
کارکنان -> پرسنل
بیگانگان -> اجانب
کوزه سفالی -> سبو
لشکر -> جیش
حوله -> رومال
محل تخیله بار در بندر -> بارانداز
باختر -> غرب
شکاف و درز -> شق
مناسب -> درخور
قبیله وحشی -> یاجوج
تاخت اسب -> تگ
پزشکان -> اطبا
ترشی آزمایشگاه -> اسید
بنت -> دختر
تازه ترکی -> ینی
برنج شوشتری -> کات
نشستن تحقیر آمیز -> تمرگیدن
بادبان کشتی -> شراع
شهر بی‌قانون -> هرت
واحد پول ژاپن -> ین
اثر قلم -> خط
شمیم -> بو
برگزیده -> نخبه
گود و عمیق -> ژرف
دو یار هم‌قد -> اا
التهاب پرده‌های مغز -> مننژیت
الهی -> ربوبی
غذاخوری -> رستوران
تو در تو -> لابلا
باب -> در
شعر شاعر در زندان -> حبسیه
انجمن‌ها -> محافل
بحرانی -> حاد
از احشام -> بز
پشت سر -> پس
دوستی -> حب
کلام معتبر -> نص
سردار ترک -> ینال سردار ترک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
صدای اندکی خوش -> تهصدا