جواب بازی جدولانه 956 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 956 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 956

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

نوعی غسل -> ارتماسی
گیاهی معطر -> اویشن
ناپسند -> بد
دست مالیدن -> مس
نادم -> تایب
گلدسته -> منار
گل سرخ -> رز
ورزش راکتی -> تنیس
دندانه سوهان -> اج دندانه سوهان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بهادر و یل -> پهلوان
بیماری پوستی -> گال
رئیس جمهور انگلستان در قرن هفدهم -> الیورکرامول
بی‌خبر -> ناگهان
پیشوای قوم -> زمامدار
خوش طینت -> نیکومنش
رخت پوستی -> وت
از سلسله‌ها -> قاجاریه
شهری در فرانسه -> نیس
از خود راضی -> لوس
از شهرهای استان همدان -> لالجین
گلیم -> زیلو
سرپرست -> قیم
لباس زمستانی -> پالتو
آب ویرانگر -> سیلاب
کلمه سکوت -> هیس
لقب امپراتوران عثمانی -> پاشا
خبز -> نان
روشن‌دل -> کور
شیرینی تولد -> کیک
از نهاد برآید -> اه
پریشان و درهم -> اشفته
نخستین جنگ اسکندر با هخامنشیان -> کرانیکوس
شرور و خبیث -> ناجنس
امپراطور اسیر شاپور -> والریانوس
بلبل -> هزار
برتر -> والا
علت -> سبب
نقره -> سیم
بانگ چوپان -> هی
مرتجع لاستیکی -> کش
در رفاه و آسایش -> مرفه
از پادشاهان هخامنشی -> اردشیر
افشره -> کنسانتره
هجی کردن حروف -> هجا
روادید -> ویزا
به دندان گرفتن -> گاز
بچه شیر -> شبل
خیزابه -> موج
آینده -> اتیه
اندکی از چیزی -> نمه
سگ گزنده -> هار
ظاهر ساختمان -> نما
ورق درخت -> برگ
حشره چسبنده -> کنه
تکان خوردن -> جم
گودال -> لان
اثر و نشان -> رد
کناره‌گیری از شغل -> استعفا
هذیان -> یان
پسوند آلودگی -> گین
تغار چوبی -> لاوک
پارسا -> متقی
دانشمندان -> علما
ناشناخته -> مجهول
استاد و ماهر در جنگ -> جنگازما
بخشی از ترازو -> کفه
معروف -> اسمی
همه مردم -> عامه
سیلاب -> هین
روان -> روح
کم‌پشت -> تنک
صنم -> بت
ظرف چوبی بزرگ و گرد -> طبق
کاخ زمستانی -> تجر
نابود شده -> محو
گونه -> نوع
سرخی غروب -> شفق
فروغ ایزدی -> فر
انگبین و عسل -> ظی انگبین و عسل در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حس شنوایی -> سامعه
سایه -> ظل
باهوش -> تیزهوش
نگهداری شده -> محفوظ
از بر کردن -> حفظ
از بناهای تاریخی ایلام -> قلعهوالی