جواب بازی جدولانه 963 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 963 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 963

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

اجتهاد -> مرجعیت اجتهاد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اسب چاپار -> یام اسب چاپار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
با اهمیت -> مهم
خربزه کافی‌شاپ -> طالبی
نادان و کودن -> غت
اثر محمد مسعود -> بهارعمرمتلاقی
عدد روستا -> ده
نواق موسیقی -> چر
تکه گل خشک شده -> کلوخ
تجاوز -> درازدستی
رئیس -> سرکرده
پاک کردن -> تطهیر
قدم -> گام
نشانه -> اماج
ناحیه -> حوضه
گرده قارچ -> هاگ
جمع شده در یک نظام -> متمرکز
حرف تعریف عربی -> ال
ضرورت -> لزوم
حرف همراهی -> مع
شهر گیلان -> تالش
کوچ کننده -> راحل
همنشین برهمن -> رای
پارچه کت و شلواری -> فاستونی
اثر بالزاک -> دخترعموبت
هوای فرار -> پس
مهمانی -> ضیافت
مادر -> مام
رشک ورزیدن -> حسدبردن
مبادله کردن -> تاختزدن
بین، میان -> لا
جلسه -> نشست
هیئت نویسندگان یک روزنامه -> تحریریه
صفحه پرتابی -> دیسکنشست
حرف فاصله -> تا
بخشی از اوستا -> یسنا
جمع شیخ -> شیوخ
پشم سوخته -> دز
اثر شهره وکیلی -> رقصابوباد
باختر -> غرب
پس از زمان مورد اشاره -> بعدا
آیین -> سنت
نزدیکی -> قرب
دردسر دهنده -> مصدع
همچنین -> نیز
کار و حرفه -> پیشه
چشم اندازها -> مناظر
سی و یک سانت -> پا
رطوبت کم -> نم
اعضای هیئت وزیران -> وزرا
با یکدیگر روبرو شونده -> متلاقی
ناخن چهارپا -> سم
قطب مثبت -> اند
آهو -> ظب
سه کیلو -> من
واحد پول ویتنام -> دونگ
کشور اروپایی -> استونی
کم جرأت -> ترسو
درد چشم -> رمد
مجبور شدن -> ملزمشدن
از حروف یونانی -> یتا
پوستین -> وت
زبان رایج یهودیان -> عبری
فریاد شدید -> هوار
روحانی مسیحی -> قس
همان اگر است -> ار
گرمی -> حر
ترتیب -> نظم
شایسته بودن -> استحقاق
دوره‌ای -> ادواری
بالاتر از سروان -> سرگرد