جواب بازی جدولانه 968 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 968 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 968

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

کمال و افزونی -> فضل
چیزی را به زور گرفتن -> غصب
راندن و دفع کردن -> ذب
همدمی -> مصاحبت
حیوان گران‌پوست -> خز
آدمی، انسان -> شخص
کینه -> بغض
سوراخی در کوه -> غار سوراخی در کوه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شمشیر بران -> صل شمشیر بران در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
لباس جنگی -> جوشنمناو
چشم سبز -> زاغ
اثر ایوان تورگنیف -> اشیانهنجبا
آواز حزین -> زخ
رود ایتالیا -> پو
کنسول بازی قدیمی -> سگا
پرده‌دار -> حاجب
واژه -> لفظکش
شایعه -> چو
اثر منصور کوشان -> دهانخاموش
کاردان -> متبحر
التهاب -> سوزش
صریح و آشکار -> نص
جذاب -> تودلبرو
سوسمار -> ضب
مشک -> خی
اثر توماس مان -> فلیکسکرول
شوخ و شیرین رفتار -> شنگ
عدد مقدس -> هفت
دانش هستی و وجود -> فلسفه
گول زدن -> اغفال
عدل -> انصاف
پوشش و محافظ -> حفاظ
شیشه آزمایشگاهی -> ارلن
گودال و مغاک -> لان
ازدواج موقت -> صیغه
خوب و خوش -> سخصیغه
ماشین اصلاح -> خودتراش
پنهان کردن -> اخفا
جامه آخرت -> کفن
بافنده -> نساج
گمان -> وهمنساج
صمغ -> ژد
سگ عرب -> کلب
به دل خطور کردن -> براتشدن
خنده‌آور -> مضحک
گیسو -> زلف
بار درخت -> بر
در یک شهر تولد یافته‌اند -> همشهری
اثر رضا امیرخانی -> مناو
مقیاسی در طول -> اینچ
بغل و آغوش -> کش
نزول برف و باران -> باریدن
میوه‌ای مانند توت -> تمشک
آرزومندی -> غرض
خدای قلندر -> هو
بیست و چهار ساعت -> شبانهروز
کمان -> قوس
روزهای مهم مذهبی -> ایامالله
داد و ستد -> سودا
شایسته‌تر -> احق
اثر مهرداد اوستا -> اشکوسرنوشت
سنبل کوهی -> فو
صوت توقف چهارپا -> هش
پزشکی -> طب
راندن -> طرد
دستگاه اتصال برق -> سویچ
جانور وحشی -> دد
عسل -> انگبین