جواب بازی جدولانه 969 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 969 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 969

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

اثر امیل زولا -> سهم سگان شکاری اثر امیل زولا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
رستنی نهانزا -> خزه
مارکی بر خودکار -> بیک
جان خود را فدا کردن -> جانفشاندن
درون -> تو
گمشده -> مفقودالاثر گمشده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خورشید بیمارش کرده -> افتابزده
استان شمالی -> گیلان
شهری در ترکیه -> قونیه
مانند -> چو
مزه خرمالو -> گس
مرجع -> ماب
حیوان دریایی -> فک
ناسیونال -> ملی
هواپیمای جنگنده روسی -> میگ
نفس -> دمش
به این زودی -> حالاحالا
سلول -> یاخته
پوست دباغی شده گاو -> چرم
زشت -> انر
زمان‌ها -> ادوار
غذایی از گوشت کوبیده -> کوفته
کار اداره بانک -> بانکداری
حرف فراری -> جیم
نرم، روان -> لین
خداوند -> ذا
بالندگی -> نشوونما
آواز بلند -> هتف
چسبنده -> دج
آلودن -> اغشتن
منسوب به سلطان -> سلطانی
چندین کافر -> کفار
بی شرمی -> وقاحت
از آحاد زمان -> ثانیه
همسر خروس -> مرغ
شش عرب -> ست
جهت خانه کعبه -> قبله
پی در پی -> متواتر
درنوردیدن -> طی
نوک کوه -> قله
مشک -> خی
مرتبه و دفعه -> فقره
مرد سست و تنبل -> پفیوز
کرانه رود -> شط
شهر تهران -> رباطکریم
از مقامات ارتشی -> سرتیپ
بریدگی زخم -> خراش
به بیراهه رفتن -> خبط
هوشیار و دل‌آگاه -> بیداردل
از کلمات درد و حسرت -> ای
گرم شده از آتش -> تفتیده
بلندکردن‌انگشت شست‌به‌طعنه -> بیلاخ
دریوزه‌گری -> گد
تسخیر کردن -> فتح
شاخ جانور -> شغ
شهری در آلمان -> بن
عضو راهرو -> پا
کار برجسته و نمایان -> هنر
رادیکال -> تندرو
دلباختگی -> شیفتگی
جاوید -> انوشه
حرف تردید -> یا
همیشه -> دایم
آفت کش قدیمی -> ددت
بی‌شعور -> نفهم
معبود غیر خدا -> طاغوت
پیچ و تاب ذلف -> شکن
سود حرام -> ربا
قطب مثبت -> اند
مخفف از این -> زین
چهره و ریخت -> شکل
تپانچه -> لت
مدیر دفترخانه -> دفتردار
بانگ قمری -> وت
طریقه -> روش
برآمدگی جلو زین اسب -> پیشکوهه
پیش بردن انفرادی توپ -> دریبل
دانسته‌ها -> معلومات
اجل -> مهلت