جواب بازی جدولانه 981 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 981 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه (1) مرحله 981

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

 

ادعانامه دادستان -> کیفرخواست
آقای اسپانیولی -> دن
عدد هندسی -> پی
ستاره کمیاب -> سهیل
باطل کننده -> ناسخ
نت ششم -> لا
محل اقامت پیر مغان در اصطلاح عرفان -> خرابات
عجله -> شتاب
پیچک -> لبلاب
عضو رونده -> پا
تصدیق روسی -> دا
صدراعظم فتحعلی شاه قاجار -> اعتمادالدوله
وسیله روز مبادا -> یدک
از اقوام فارسی زبان -> تاجیک
دادگستری قاجاریه -> عدالتخانه
گیاه نیشکر -> نی
اسم -> نام
معجزه الهی -> ایت
نخ تابیده -> ریس
دفعه -> بار
اسم اشاره -> این
حرف فاصله رسان -> تا
سرما -> زم
دیباچه نشریه -> سرمقاله
پادشاه مقتدر سلجوقی -> البارسلان
گستاخ -> جاسر
امر به نگریستن -> نگر
ریشه -> بیخ
فندق هندی -> رته
قاره زرد -> اسیا
سپیدار -> پد
نمای جانبی -> نیمرخ
علت -> سبب
چراغ -> نبراس
دارای تکلیف -> مکلف
ترک خفیف استخوان -> مو
مصیبت -> بلا
بخشی از کمربند -> سگک
منفک -> جدا
عید ویتنامی‌ها -> تت
درخت مسواک -> اراک
نیمه تاریک زمین -> شب
از حروف انگلیسی -> ام
از پادشاهان سلجوقی -> ملکشاه
زندگی و دوام -> بقا
معتدل -> ملایم
زور -> جبر
شادی کردن -> ابتهاج
شیره چغندر قند -> ملاس
نکوهیدن -> ذم
نزاکت -> ادب
یکی صدا ندارد -> دست
محبوب -> دلبر
بیم -> خوف
خوار شدن -> ذلالت
موسم سرما -> شتا
سخن‌دانان -> ادبا
راهب بودایی -> شمند
عهدنامه -> کنوانسیون
دلخور شدن -> رنجیدن
ضمیر مؤدبانه -> شما
حرف شرط -> مگر
مغلوب شدن -> شکست
گناه و بزه -> اثم
اوراق بهادار شرکتی -> سهام
بی‌مهار -> ول
زمین ترکی -> یر
برابر -> متساوی
بهتان -> تهمت
پایه -> اس
از قهرمانان جنگ تروا -> اگاممنون
مدح -> ثنا
از پادشاهان سلجوقی -> احمدسنجر
رو به رو -> جلو
سه کیلوگرم -> من
سبزی آهن دار -> اسفناج
تهمت و دروغ بستن -> افترا
معروف -> اسمی
اوباش -> اراذل
همسر کوروش بزرگ -> کاساندان
دم و بازدم -> نفس
شبدر وحشی -> ذرق
اصلاح کردن جامه -> رفو
قند سفید -> پانیذ
خط‌کش مهندسی -> تی خط‌کش مهندسی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سو و جانب -> زی
ذخیره کردن -> رزروذخیره کردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مالک و صاحب -> ذا
سلسله‌ای که طغرل بیک تأسیس کرد -> سلجوقیان