جواب بازی جدولانه 982 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 982 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه (1) مرحله 982

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

 

سحر -> جادوجنبل
کتاب مقدس مسیحیان -> انجیل
بستن، دوختن -> رتق
سایبان کوچک دسته‌دار -> چتر
سالروز -> سالگرد
کرانه و مرز -> حد
آن چه مرسوم است -> متداول
خم بزرگ -> دن
ادعا کردن -> دعوی
خشنود کردن -> ارضا
زبان اختراعی دکتر زامنهوف -> اسپرانتو
یاری کردن -> مساعدت
مزد کار -> دسترنج
خمره بزرگ -> هب
امیدواری -> ارتجا
دانه‌ای خوشبو -> هل
دوسیه -> پرونده
خیالی -> فرضی
بند زنجیر -> قید
لقب دهخدا -> دخو
سرو کوهی -> ابهل
نوشته غیر منظوم -> نثر
نوعی حلوا -> لو
بستن -> تختهکردن
ضربه با پا -> لگد
هر فصل یسنا -> ها
حرف سیزدهم یونانی -> نو
اثر مولوی -> مثنویمعنوی
دو یار هم‌قد -> اا
مکتبی در مذهب بودایی -> ذن
خوشامد گفتن -> تعارف
لباس -> رخت
گوش و بینی بریده شده -> مثله
فرمان بردن -> اطاعت
جمع کردن -> اندوختن
اثر پذیرفتن -> تاثر
دیار -> موطن
خستگی -> تعب
درخت جوان نورسته -> نهال
همان آب است -> اونهال
از شهرهای استان خوزستان -> دشتازادگان
ادعا کننده -> مدعی
رو به پایین رفتن -> سرازیرشدن
ناشنوا -> کر
گیاه ضد رماتیسم -> کرفس
دشنام دادن -> شتمکرفس
دوندگی -> خت
کاهگل -> ویم
صدای ریزش آب -> شرشر
درشت -> زمخت
سمیع -> شنوا
کجاست خودمانی -> کو
پیشواز کننده -> پذیرا
سنگ عصاری -> غن
تابندگی -> درخشش
از گازها -> ازن
امتحان کردن -> ازمودن
گیاهی است خاردار -> یز
پیدا کردن -> یافتن
خطابه -> ذکر
از مرکبات -> بالنگ
شیمی حیات -> بیوشیمی
حرف نهم یونانی -> یوتا
پیشین -> اخیر
حشره کش قدیمی -> ددت
تندر -> رعد
خدای باستان -> را
آغوز -> شمه
میوه جالیزی -> خیار
نیشتر رگزن -> اگر
قالی -> فرش قالی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پسوند شباهت -> سا
از هم پاشیده و متلاشی -> اشولاش
باد سرد -> زم
رجعت -> بازگشتن
آماده -> مستعد
باخبر کردن -> اگاهاندن
پلنگ -> نمر پلنگ در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir