جواب بازی جدولانه 983 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 983 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه (1) مرحله 983

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

اثر ناصرخسرو -> جامعال حکمتین اثر ناصرخسرو در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
روحانی زرتشتی -> مغ روحانی زرتشتی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دارنده -> ذی
پیشینیان -> قدما
پنهان کننده -> ستار
فحش -> سب
منصوب کردن -> گماشتن
چهره -> منظر
از زنش حساب می‌برد -> زنذلیل
ریختن آب -> صب
از سازهای ضربی -> دف
عاشق و محب -> خاطرخواه
پنکه -> بادبزن
بی‌واسطه و سرراست -> مستقیما
لباس -> رخت
آذرنگ -> غم
سوخت کثیف -> زغالسنگ
از شهرهای استان البرز -> نظراباد
از ماه‌های فرنگی -> اوت
جانب و کناره -> طف
مساوی فرانسوی -> پر
فلسفه ارسطویی -> مشا
راز -> رمز
سرور و بزرگ -> اقا
صاعقه -> اذرخش
مقابل روحانی -> جسمانی
حالت بیهوشی -> اغما
بیننده -> بصیر
از حروف یونانی -> تتا
پیامبر کشتی‌بان -> نوح
شرمنده -> خجول
وت -> پوستین
پایه اداری -> اشل
پزشکی -> طب
راه باریک در زیر زمین -> نقب
فرمانروایی -> حکمرانی
معنایی غیر از معنای اصلی دارد -> اصطلاح
کشور آفریقایی -> مصر
تخته چوب یا جز آن -> لوح
کوبیدن در -> تق
از حروف انگلیسی -> ام
سمت و سو ها -> جهات
پیروزی -> ظفر
خشک مزاج -> یبس
از روی غیرت -> غیورانه
دستور -> حکم
همراه گل و پروانه -> شمع
ترتیب -> نظم
گیاه چهارپا -> شبدر
کوچک شده -> مصغر
وسیله نوشتن -> قلم
صورت و شکل -> نقش
اثر اصغر الهی -> قصهشیرینملا
لقب امام دهم شیعیان -> نقی
حیرت -> شگفت
باد اندک -> رش
مستمری -> مقرری
دسته و گروه -> فوج
شهر مذهبی -> ری
پاک‌نژادی -> نجابت
تباهی -> ورب
خرچال -> جرد
کنون -> فعلا
همراه با تب -> لرز
کنار -> پهلو
حرف ششم یونانی -> زتا
انجامیدن -> منجرشدن
حرف نهم یونانی -> یتا
اذیت کننده -> ازارنده
شعر هنگام جنگ -> رجز
شاخه تازه درخت -> جوانه
چروک پوست -> یرا
ژله مانند -> لزج
گرم و مرطوب -> شرجی
یار صندلی -> میز
پدر ترک -> اتا
تندرستی -> سلامت
جای خلوت و آرام -> دنج
جامه حمام -> لنگ
پشته بلند -> تل
پایتخت جمهوری چک -> پراگ
شهوت‌ران -> هوسباز
سبزی ریشه‌ای -> تربچه
نوعی بازی فکری -> پازل
دکه -> کیوسک
کالبد -> پیکر
مردمان دارای ادب و فرهنگ -> ادبا
وسیله -> الت
افسوس -> دریغ
بهشت -> جنت
سمبل مورد پرستش -> توتم
واحدی در سطح -> ار
گمان، ظن -> زعم
سیخ کباب -> گردنا
روان -> روح
عزم‌ها و آهنگ‌ها -> نیات
نیست و نابود -> گموگور
مضطرب کردن -> برهمزدن
معبر رودخانه -> پل
عبادت کردن -> تعبد
سرباز مأمور شلیک توپ -> توپچی
بی‌حس -> لس
اثر رجب علی اعتمادی -> ساکنمحلهغم
قمر زمین -> ماه