جواب بازی جدولانه 999 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 999 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 999

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

اثر مهدی اخوان ثالث -> عاشقانه وکبود اثر مهدی اخوان ثالث در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دستگاه نساجی -> هف دستگاه نساجی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آهو -> ظب
ستاره‌شناسی -> نجوم
نمودار اطلاعات -> چارت
شهر بی دفاع -> رم
کیفیت -> چگونگی
کشاورز -> زارع
نگاه از روی خشم -> زهرچشم
حدس -> ظن
حرف تعریف عربی -> ال
اثر امیرحسن چهلتن -> روضهقاسم
واحد پول آنگولا -> کوانزا
نفیس -> گرانبها
منظم و مرتب -> جور
کاکل اسب -> فش
ضربه با دست به پشت گردن -> پسگردنی
بی‌نظمی -> هرجومرج
شخص -> فرد
گمراهی -> ضل
پسوند تصغیر -> چه
واحد سرعت هواپیما -> ماخ
گوی فوتبال -> توپ
از پیامبران -> هود
پادشاه مصری -> فرعون
کشور اروپایی -> اکراین
خورشت پر روغن -> مسما
همسر مرد -> زوجه
جستنی در معدن -> رگه
موی پیشانی -> توک
رستنی چتری شکل -> قارچ
از شهرهای استان تهران -> پاکدشت
لباس جراحان -> گان
نواق موسیقی -> چر
نوعی پلنگ -> یوز
جانش را کف دستش گرفته -> جانبرکف
وسیله نقلیه غیر موتوری -> دوچرخه
عید روزه‌داران -> فطر
چین خوردگی سطح آب -> موج
خزیدن روی زمین -> دب
عضو بالانشین -> سر
موجود بی جان و بی حرکت -> جماد
راندن -> سوق
خرچال -> جرد
حالی کردن -> فهماندن
از حروف الفبا -> کاف
شنوایی -> سمع
هر فصل از اوستا -> نسک
گره روانی -> عقده
اسپرم -> نطفه
نیرو -> قوت
خشک مزاج -> یبس
اثر رنه دکارت -> انفعالاتنفس
شیار داخل لوله تفنگ -> خان
نقص‌ها -> عیوب
یار ماسه -> شن
گور -> مقبره
دشنام دادن -> شتم
پرنده زیبا -> قو
پیدا شدن اندیشه بد در دل -> وسوسه
تکلیف دانش آموز -> مشق
چاهی در جهنم -> ویل
قوه فهم -> شعور
داستان -> قصه
مهربانی -> شفقت
قطار -> ترن
از ورزش‌های رزمی -> تکواندو
مزه ناگوار -> تلخ
انسان‌ها را از ظاهر می‌شناسد -> ادمشناس
وجود دارد -> هست
دومین دو رقمی -> یازده
حمام کاشان -> فین
نادرست -> غلط
پاک‌دامنی -> عصمت
هر کس بکند ته آن می‌ماند -> چاه
آن سوی -> ورا
فرایند -> پروسه
نزد عرب -> لدی
دشوار -> صعب
بدون موی -> لغ
شکیبایی کردن -> تصبر
مطلوب نیست -> ناپسند
تعویق -> موکول
لقب شاعر -> تخلص
فایده و اثر -> خاصیت
برجسته -> شاخص
تیغ موکت‌بری -> کاتر
جامه جنگ -> زره
واحد پول بلاروس -> روبل
مزه غذا -> طعم
آواز دهنده -> هاتف
بغل و آغوش -> کش
تمام شد -> تمت
شهری در فرانسه -> بوردو
مرتجع فلزی -> فنر
ظرفی برای آشپزی -> تابه
از عقیده خود برگشتن -> انصراف
جبال -> کوهستان
یک و یک -> اا
نظیر، مانند -> همتا
به نوبت کاری انجام دادن -> تناوب
قیمت بازاری -> فی
در مقام توبه گفته می‌شود -> استغفرالله
بیم -> ترس