جواب بازی جدولانه (2) 111  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 111 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

منحنی به اندازه نصف دایره:نیم دایره

منحنی به اندازه نصف دایره در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مقدمه:پیش درآمد
پاک کردن:زدودن
جاده:راه
قاعده و روش:سان
فیلمی از فرانسیس فورد کاپولا:پدر خوانده
نسل پنجم:ندیده
دریاچه ای در حمام:وان
نوعی کوفته با تخم مرغ:یزدادی
لایه سوراخ زمین:ازن  
شرط و عهد:قید
حاشا کردن:انکار
حرف درد:آخ
نصف:نیم
گهواره:ننو
علم و هنر اداره کردن:مدیریت
نوعی سنگ قابل تورق:میکا
ساز زدن:نواختن
کارکرد:راندمان
منسوب به مهدی:مهدوی

منسوب به مهدی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر پا:رد
حرف ندا:یا
مدد:یاری
جدا شونده:متمیز
حافظه موقت کامپیوتر:رم
وهم:خیال
نوعی کباب:شامی
پراکندگی:تشتت
زنهار:امان
دریای عرب:یم
اثر فرشته ساری:جزیره نیل
بازی کردن با واژه ها:لفاظی

بازی کردن با واژه ها در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از نت ها:فا
معدن:کان
سرمایه جاودانی:کار
عدد منفی:نه
مسئول نظم و ترتیب در مدرسه:ناظم
مرد بی زن:ارمل