جواب بازی جدولانه (2) 153  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 153 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر رجبعلی اعتمادی:کفش های غمگین عشق
کنایه از خود را نشان دادن:آفتابی شدن

کنایه از خود را نشان دادن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
درآمد:عایدی
سرخ کم رنگ:بور
جستن:خیز
اثر آندره ژید:ضد اخلاق
قصد کردن:نیت کردن
از درندگان:یوز
ذره بنیادی:اتم
حرف ندا:ای  
افسرده:پکر
دلاور و شجاع:بهادر
آینده:آتی
شوخ و بذله گو:لیم
آشپزی کردن:پخت
از گل های خوشبو:شب بو

از گل های خوشبو در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ادا و اطوار:شکلک
زینت:آذین
نیکان:ابرار
تازه:جدید
به سوی خود کشیدن:جذب
وسایل:آلات
فیلمی از میلوش فورمن:آمادیوس

فیلمی از میلوش فورمن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
قامت:قد
گردش:سیاحت
عروس ترک:گلین
شکارچی:صیاد
یادداشت:نت
حرف همراهی عرب:مع
دریای عرب:یم
زیارت خانه خدا:حج
نیاز:حاجت
ایستاده و بی حرکت:راکد
همنشینی:مجالست
از علائم نگارشی زبان عربی:تنوین
برتری:رجحان
سبکشر:جلف
بستر:جا
وی:او
پس و دنباله:تلو
علامت جمع فارسی:ها
تیم فوتبال آلمانی:شالکه
عدد ماه:سی
آگاه بودن:وقوف داشتن