جواب بازی جدولانه (2) 185  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 185 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

پرندگان:طیور
دارای ساختار و نظام:سیستماتیک

دارای ساختار و نظام در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بزرگ و گنده:ستبر
جامه صاف کن:اتو
آبرومند:بابرو
کشور آفریقایی:توگو
زیاد:خیلی
شخصیت دارای جذبه و نفوذ در دیگران:کاریزماتیک
حق ناحق سازمان ملل:وتو
فلز سنگین:سرب  
نخست:اولا
رام:اهلی
برکه:آبگیر
جز ها:اجزا
مسافر:راهرو
فیلمی از مهدی معرئیان:فریاد مجاهد
خشک و بی آب:جف
ساقه زیر زمینی برخی گیاهان:ریزوم
پیش:جلو
از محله های تهران:ونک

از محله های تهران در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
گل سرخ:رز
درخور:بجا
رزق:روزی
پوشش دندان:مینا
آسیب:اک
پیش شماره:کد
خوف:بیم
خوردنی های کنار غذای اصلی:مخلفات
جدا شده:مجزا
شهر انار:ساوه
بخشش:سخاوت
یادداشت:نت
نی میان تهی:نال
راهرو:سرسرا
شراب:می
یک دفعه:یکبار
همه را فرا گرفته:مستوفی

همه را فرا گرفته در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مزد و پاداش:اجر
شیر:اسد
شاعران شعر نو:سهراب
از ورزش های گروهی:هاکی
دیوار گلی:دای
واحد طول انگلیسی:یارد
ایل:تبار
خشکی:بر
بلی:آره
گرو:رهن
به راه انداختن:دایر کردن